Nowe tymczasowe ramy Komisji Europejskiej – kryzysowe wsparcie dla gospodarki w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim wniosek dotyczący tymczasowych ram kryzysowych, których celem jest wsparcie gospodarki w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Wniosek ten będzie teraz konsultowany, a państwa Unii Europejskiej odpowiedzą przy tym na pytania Komisji, dotyczące charakteru planowanego wparcia.

Projektowana pomoc publiczna została oparta o wynikającą z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej możliwość udzielania pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom występującym w całej gospodarce UE.

Możliwe wsparcie

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, aktualnie konsultowana propozycja mogłaby umożliwić przyznawanie:

  • tymczasowego wsparcia płynności finansowej dla wszystkich przedsiębiorstw dotkniętych obecnym kryzysem (w formie gwarancji i kredytów preferencyjnych),
  • pomocy na pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z wyjątkowo wysokich cen gazu i energii elektrycznej (w dowolnej formie, w tym w formie ograniczonych dotacji) w celu częściowego zrekompensowania przedsiębiorstwom, zwłaszcza intensywnie korzystającym z energii, wzrostu cen energii.

Co istotne, oba rodzaje środków byłyby dostępne również dla przedsiębiorstw, które kwalifikują się jako znajdujące się w trudnej sytuacji (co w wielu przypadkach wyklucza spółki z możliwości ubiegania się o pomoc publiczną). Z możliwości otrzymania pomocy wyłączone byłyby natomiast podmioty objęte sankcjami i kontrolowane przez Rosję.

Tryb priorytetowy

Zgodnie z komunikatem, Komisja dokona szybkiej oceny odpowiedzi udzielonych przez państwa członkowskie, celem zajęcia swojego finalnego stanowiska w sprawie nowych ram tymczasowych. Środki wsparcia zgłoszone przez państwa w kontekście obecnego kryzysu mają zostać ocenione w trybie priorytetowym.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o dostępnych formach pomocy.

Autor: Maria Rudzińska

Autor: Justyna Korycka

PARTNER | ADWOKAT justyna.korycka@olesinski.com Więcej