Tymczasowe Ramy Kryzysowe zostały przyjęte

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj Tymczasowe Ramy Kryzysowe w związku z sytuacją w Ukrainie. 

Na ich podstawie państwa członkowskie będą mogły: 

  • przyznawać ograniczone kwoty pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym obecnym kryzysem lub związanymi z nim sankcjami i kontrsankcjami, 
  • zapewniać przedsiębiorstwom wystarczającą płynność finansową, 
  • rekompensować przedsiębiorstwom dodatkowe koszty poniesione w związku z wyjątkowo wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej. 

Na podstawie Ram Kryzysowych państwa członkowskie będą mogły między innymi tworzyć programy przyznawania pomocy w wysokości: 

  • do 35 tys. euro dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem działających w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, 
  • do 400 tys. euro dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem działających we wszystkich innych sektorach.  

Wsparcie to będzie mogło być udzielane w dowolnej formie, w tym w postaci dotacji bezpośrednich. 

Dodatkowo państwa członkowskie będą mogły częściowo zrekompensować przedsiębiorstwom, w szczególności intensywnie korzystającym z energii, dodatkowe koszty wynikające z wyjątkowych podwyżek cen gazu i energii elektrycznej. Wsparcie to może być udzielane w dowolnej formie, w tym w formie dotacji bezpośrednich.  

Całkowita pomoc na jednego beneficjenta nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych, przy czym w danym momencie może wynieść maksymalnie 2 miliony euro. Jeżeli przedsiębiorstwo ponosi straty operacyjne, konieczna może być dalsza pomoc w celu zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej.  

W tym celu państwa członkowskie mogą przyznać pomoc przekraczającą te pułapy: 

  • do 25 mln euro dla użytkowników energochłonnych, 
  • do 50 mln euro dla przedsiębiorstw działających w określonych sektorach, takich jak produkcja aluminium i innych metali, włókien szklanych, masy celulozowej, nawozów sztucznych lub wodoru i wielu podstawowych chemikaliów. 

Czekamy na wprowadzenie polskich przepisów tarczowych. Teraz, kiedy istnieje już europejska podstawa do udzielania pomocy publicznej, państwa członkowskie będą notyfikować swoje programy Komisji, która będzie je rozpatrywać jako priorytetowe. Tak jak w przypadku Ram Tymczasowych w związku z COVID-19, możemy spodziewać się szybkiej reakcji zarówno władz polskich, jak i organów unijnych.  

Autor: Maria Rudzińska

Autor: Justyna Korycka

PARTNER | ADWOKAT justyna.korycka@olesinski.com Więcej