IPCEI Health – finansowanie projektów dotyczących ochrony zdrowia

Ruszył oficjalny nabór w konkursie w ramach mechanizmu IPCEI Health[1] uruchomiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Nowa inicjatywa dotyczy projektów związanych z ochroną zdrowia.

IPCEI – założenia

Projekty powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:

  • innowacyjne i ekologiczne technologie i procesy produkcji leków/produktów leczniczych;
  • innowacje w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i choroby rzadkie, a także wyzwania w zakresie pojawiających się zagrożeń dla zdrowia, które stanowią uzupełnienie działania HERA (Europejskiego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w Ochronie Zdrowia);
  • opracowywanie terapii komórkowych i genowych, w tym procesów i technologii produkcyjnych.

Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów zainteresowanych danym obszarem i gotowych do realizacji:

  • projektów B+R+I w zakresie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej o wyraźnie innowacyjnym charakterze lub wnoszącym istotną wartość w obszarze zdrowia w świetle najnowszych osiągnięć w danym sektorze,
  • projektów pierwszego przemysłowego wdrożenia obejmujących wykorzystanie przemysłowe, które powinny umożliwiać rozwijanie nowych produktów bądź usług o wysokiej zawartości badawczej i innowacyjnej lub wprowadzenie całkowicie innowacyjnych procesów produkcyjnych (czyli projekty pierwszego przemysłowego wdrożenia).

Jak wygląda finansowanie?

Projekty będą realizowane w oparciu o udzieloną pomoc publiczną w ramach mechanizmu IPCEI opisaną w Komunikacie Komisji Europejskiej. W ramach instrumentu możliwe jest sfinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych, w granicach wyliczonej luki finansowej realizacji danego projektu.

Jaki musi być projekt IPCEI Health?

Projekty złożone w ramach inicjatywy IPCEI Health powinny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem innowacyjności, 
  • pozytywnym wpływem na środowisko,
  • przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu.

Termin na zgłaszanie projektów mija 12 sierpnia 2022 r.


[1] Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (Important Projects of Common European Interest)

Autor: Maria Rudzińska

Autor: Katarzyna Pamuła-Wróbel

DIRECTOR | OW STATE AID katarzyna.pamula@olesinski.com Więcej