Kolejny duży krok do funduszy UE na lata 2021-2027

30 czerwca Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która będzie podstawą do akceptacji poszczególnych programów operacyjnych, takich jak FENG i FENIKS. O tych programach pisaliśmy we wpisach: FENG – następca POIR na lata 2021-2027 oraz FEnIKS – wsparcie transformacji energetycznej z funduszy UE. Ich przyjęcie przybliży realne uruchomienie środków z funduszy UE.

Czym jest Umowa Partnerstwa?

Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Umowa Partnerstwa to umowa określająca uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zawiera ustalone między Polską a Komisją Europejską kluczowe kierunki, na jakie wydatkowane będą środki unijne z funduszy strukturalnych oraz podział tych środków pomiędzy poszczególne programy i województwa.

Budżet funduszy unijnych dla Polski

Zatwierdzona Umowa Partnerstwa pieczętuje kwoty przeznaczone na poszczególne programy w nowej perspektywie finansowej. Całkowity budżet środków unijnych dla Polski przeznaczonych na realizację Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 wynosi ponad 76 mld euro. Kwota ta nie obejmuje zatwierdzonego odrębnie Krajowego Planu Odbudowy, o którym pisaliśmy szerzej na blogu.

Na programy regionalne przeznaczone będzie 40% środków, których wydatkowanie nadzorować będą urzędy marszałkowskie. Pozostałe środki wydatkowane będą w ramach programów krajowych.

Największym programom przypisano następujące środki:

 1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 24 mld euro;
 2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld euro;
 3. Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny (FERS) – 4 mld euro;
 4. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 2,6 mld euro.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z funduszy UE?

Środki będą dzielone w ramach realizacji następujących celów:

 1. Bardziej konkurencyjnej i inteligentnej Europy, poprzez promowanie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej (czyli badań naukowych, innowacji, zaawansowania technologicznego, łączności cyfrowej, zwiększania potencjału przedsiębiorstw i administracji).
 2. Bardziej przyjaznej dla środowiska niskoemisyjnej Europy, poprzez dbanie o efektywność energetyczną, redukcję emisji gazów cieplarnianych, OZE, infrastrukturę energetyczną, przystosowanie do zmian klimatycznych, gospodarkę wodno-ściekową, GOZ, ochronę przyrody, a także transport niskoemisyjny.
 3. Lepiej połączonej Europy, poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej.
 4. Europy o silniejszym wymiarze społecznym, poprzez rozwój rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia oraz kultury i turystyki.
 5. Europy bliższej obywatelom, poprzez wsparcie lokalnych projektów, głównie z zakresu turystyki, kultury, ochrony przyrody i rewitalizacji.
 6. Umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, z uwagi na transformację regionów górniczych.

Podział środków na regiony

Polska skraca dystans do najbogatszych krajów UE. Niektóre regiony czynią to szybciej, inne wolniej. Dlatego w nadchodzącym rozdaniu środków unijnych polskie regiony podzielono na 3 grupy:

 1. Regiony lepiej rozwinięte – Warszawa i 9 otaczających ją powiatów;
 2. Regiony przejściowe – woj. dolnośląskie i wielkopolskie;
 3. Regiony słabiej rozwinięte – pozostałe regiony.

W założeniu, regiony słabiej rozwinięte otrzymają większe środki. Dodatkowo, realizowane w nich projekty mogą otrzymać wyższe dofinansowanie.

Umowa Partnerstwa zatwierdzona – co dalej?

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską Umowy Partnerstwa otwiera drogę do zatwierdzenia poszczególnych programów operacyjnych, takich jak FENG czy FENIKS, w ramach których środki będą dzielone w konkretnych konkursach. O zatwierdzonych programach, jak i najciekawszych konkursach będziemy informować w kolejnych wpisach na blogu, a także w ramach naszego newslettera.

Zachęcamy do zapisu, jeśli chcą Państwo być na bieżąco z najważniejszymi informacjami prawno-podatkowymi.

Subskrybuj newsletter OW

Autor: Mateusz Składanowski

SENIOR CONSULTANT | OW TAX mateusz.skladanowski@olesinski.com Więcej

Autor: Jacek Łuczyński

MANAGER | ADWOKAT | OW STATE AID jacek.luczynski@olesinski.com Więcej