Ulga na robotyzację dla wszystkich przedsiębiorców

Początek 2022 r. był jednocześnie początkiem zmian wynikających z Polskiego Ładu. Wiele działo się także w obszarze pomocy publicznej, a konkretnie ulg i innowacji. Wprowadzono ulgę na robotyzację, dzięki której przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania połowę kosztów poniesionych na robotyzację.

O co chodzi w uldze na robotyzację? Zgodnie przepisami ustaw o PIT i CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż te z zysków kapitałowych, może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Oznacza to, że zarówno podatnicy PIT, jak i CIT, inwestujący w robotyzację mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe. Nie ma przy tym znaczenia ich wielkość, skala przychodów, branża, w której działają, czy czas prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Ulga na robotyzację jest dla każdego przedsiębiorcy!

Wysokość ulgi na robotyzację

Przy kalkulacji wysokości ulgi, w naszej ocenie zasadne jest przyjmowanie, że koszty uzyskania przychodów stanowią jednorazowo 50% kosztów nabycia robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a nie jedynie dokonanych 50% wartości odpisów amortyzacyjnych, dokonanych w związku z poniesionymi wydatkami na robotyzację. Sposób obliczenia ulgi można zobrazować poniższym przykładem:

W tym scenariuszu kwota 190 000 PLN stanowi ostateczną korzyść podatkową.

Indywidualne obliczenie wysokości ulgi ułatwia kalkulator, który przygotowaliśmy w zespole pomocy publicznej OW. Intuicyjne narzędzie pozwala w pełni oszacować kwotę korzyści wynikającej z ulgi na robotyzację. Kalkulator jest dostępny TUTAJ.

Jakie koszty można rozliczyć w ramach ulgi?

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

  1. koszty nabycia fabrycznie nowych:

  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2

4. opłaty ustalone w umowie leasingu dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Kalkulator ulgi na robotyzację

Definicja robota przemysłowego

W ustawach CIT i PIT sprecyzowano, że przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę. Ponadto powinna ona mieć co najmniej trzy stopnie swobody i posiadać właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych i spełniać szereg innych warunków.

W ustawach wskazano także przykłady maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych.

Okres obowiązywania ulgi

Ulga na robotyzację obowiązuje od 1 stycznia 2022 do końca 2026 roku. Oznacza to, że odliczyć można koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r. i do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

Jeśli podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych, następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

Interpretacje Dyrektora KIS

Historia wdrażania ulg podatkowych pokazuje, że po wejściu w życiu przepisów ostateczny kształt ulgi na robotyzację dopiero będzie się kształtować wraz z kolejnymi interpretacjami indywidualnymi, wydawanymi przez organy skarbowe.

Na ten moment dostępne są już trzy interpretacje Dyrektora KIS dotyczące:

  1. kwalifikowalności wydatków związanych z systemami informatycznymi służącymi do zarządzania i planowania procesu produkcyjnego,
  2. możliwości odliczenia ceny nabycia robotów, za które podatnik zapłacił zaliczkę jeszcze przed wejściem w życie ulgi,
  3. dokonywania odpisów amortyzacyjnych od robotów i maszyn nabytych w drodze leasingu jeszcze przed 1 stycznia 2022 r.

W kolejnych wpisach szerzej przedstawimy Państwu powyższe interpretacje.

Autor: Dominik Jędrak

SENIOR CONSULTANT | OW STATE AID dominik.jedrak@olesinski.com Więcej

Autor: Justyna Kania