FENG – 10 mld euro dla przedsiębiorców

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) już zatwierdzony przez Komisję Europejską. Będzie on finansowany z funduszy strukturalnych UE na lata 2021-2027. FENG jest następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) finansowanego z funduszy UE na lata 2014-2020, z którego wsparcia korzystało wielu przedsiębiorców.

Zarys programu FENG

Budżet FENG ma wynieść ponad 10 mld euro, z czego dofinansowanie UE to prawie 8 mld euro. Projekty w ramach programu mogą być realizowane w latach 2021-2029. Pierwsze konkursy planowane są już w I kwartale 2023 r. Program dzieli się na 4 priorytety – poniżej opiszemy priorytet I, najciekawszy dla przedsiębiorców.

Priorytet I – dla kogo wsparcie?

Na priorytet I „Wsparcie dla przedsiębiorców” Ministerstwo Funduszy planuje przeznaczyć ponad 4,2 mld euro. Dofinansowanie ma być udzielane przez 2 instytucje: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów). Środki będą dzielone w ramach konkursów. Planuje się, że będą mogli w nich startować pojedynczy przedsiębiorcy lub konsorcja, których liderem będzie musiał być przedsiębiorca. Konkursy będą mogły mieć charakter ogólny lub być ukierunkowane na określone branże. Środki przeznaczone dla dużych przedsiębiorców nie będą mogły przekroczyć 25% alokacji priorytetu. Dodatkowo, od dużych przedsiębiorców będzie wymagać się współpracy z MŚP.

Moduły dla przedsiębiorców

Innowacją w skali kraju ma być to, że projekty z I priorytetu będą mogły obejmować następujące moduły:

  • prace B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe, demonstratory, testy);
  • wdrożenie innowacji;
  • rozwój infrastruktury B+R (infrastruktura niezbędna dla realizacji agendy badawczej);
  • rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem (nabywanie nowych umiejętności i wiedzy);
  • cyfryzacja przedsiębiorstw (cyfryzacja produktów, usług, procesów; cyberbezpieczeństwo);
  • zazielenienie przedsiębiorstw (ekoprojektowanie, oceny środowiskowe, weryfikacja technologii środowiskowych, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami);
  • internacjonalizacja (promocja zagraniczna – tylko dla MŚP).   

Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy jego wniosek będzie obejmował tylko 1 moduł, czy kilka różnych. Moduły „prace B+R” lub „wdrożenie innowacji” mają być obligatoryjne, a pozostałe będzie można dobierać w zależności od potrzeb. Ten pierwszy będzie absolutnie konieczny w przypadku dużych przedsiębiorców.

Moduły FENG

Poszczególne moduły nie będą musiały być ze sobą ściśle powiązane. Można sobie wyobrazić sytuację, że przedsiębiorca będzie w ramach jednego projektu realizował prace B+R mające na celu opracowanie nowego rodzaju silikonu, a jednocześnie wymieni stolarkę okienną w zakładzie. Istotne, aby działania projektowe wpisywały się w strategię przedsiębiorstwa.

Środki będą wydatkowane w formie dotacji, z wyjątkiem modułu „wdrożenie innowacji”, gdzie wykorzystywane będą dotacje warunkowe. Część dofinansowania będzie tam miała charakter zwykłej dotacji, ale część (minimum 50%) – charakter zwrotny.

FENG, następca POIR, ma zawierać niebagatelny budżet i szereg ciekawych rozwiązań. Czekamy teraz niecierpliwie na Szczegółowy Opis Priorytetów, który doprecyzuje zapisy programu. Kolejnym etapem powinien być harmonogram konkursów i dokumenty dla konkretnych, ogłaszanych konkursów, o których będziemy Państwa informować.

Autor: Mateusz Składanowski

SENIOR CONSULTANT | OW TAX mateusz.skladanowski@olesinski.com Więcej