Niebawem rozliczenie ulgi na ekspansję

Choć od wejścia w życie tzw. ulgi na ekspansję minął już ponad rok i zbliża się termin składania zeznań rocznych, to nadal pojawiają się zasadnicze wątpliwości dotyczące warunków korzystania z tej nowej preferencji. Przypomnijmy, w ramach tej ulgi podatnikom przysługują dodatkowe odliczenia z tytułu działań promocyjno-informacyjnych czy uczestnictwa w targach handlowych. Ulga po raz pierwszy będzie mogła być wykazywana w rocznych zeznaniach podatkowych za 2022 r., czyli już w marcu/czerwcu 2023 r.

Na czym polega ulga na ekspansję?

Ulga na ekspansję umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (czyli odpłatnego zbycia produktów) do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż te z zysków kapitałowych. Nie można jednak odliczyć więcej niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Kwalifikowane jest odpłatne zbycie produktów do podmiotu, który nie jest powiązany z podmiotem korzystającym z ulgi.
Dobra niematerialne są wyłączone z ulgi.

Jak wyliczyć korzyść podatkową?

Mechanizm działania ulgi polega na podwójnym odliczeniu kosztów. Raz jako koszty uzyskania przychodu, drugi w ramach ulgi. Obrazuje to poniższy przykład:

Katalog kosztów kwalifikowanych

Rozliczając ulgę na ekspansję, za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się te poniesione na:

1) uczestnictwo w targach, czyli:

a) organizację miejsca wystawowego;
b) zakup biletów lotniczych dla pracowników;
c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;

2) działania promocyjno-informacyjne, w tym zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotki;

3) dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Warunki korzystania z ulgi na ekspansję

Podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów:

  1. zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów, lub
  2. osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych,
    lub
  3. osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

W okresie dwóch lat, czyli kiedy?

Od początku funkcjonowania ulgi na ekspansję pojawiły się wątpliwości, czy okres „2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych” należy interpretować jako obowiązek istniejący łącznie w pierwszym i drugim roku tego okresu, czy tylko w jednym z tych dwóch lat.

Początkowo Ministerstwo Finansów twierdziło, że gdy podatnik poniesie koszty zwiększenia przychodów w 2022 r., to okresem, w którym powinno dojść do wzrostu przychodów, będą lata 2022 i 2023 r.

Z odpowiedzi Wiceministra Finansów Artura Sobonia z 2 stycznia 2023 r. na interpelację wynika jednak, że wymóg dwuletniego wzrostu przychodów będzie spełniony, jeśli wzrost przychodów względem dnia odniesienia (tj. ostatniego dnia roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia wydatków uprawniających do pomniejszenia podstawy opodatkowania) nastąpi choćby w jednym z dwóch lat podatkowych.

ulga na ekspansję - przykład

Z przykładu wynika, że już w tym roku przy okazji składanego zeznania rocznego część podatników będzie mogła odliczyć wybrane koszty kwalifikowane w ramach ulgi na ekspansję.

Podkreślamy przy tym, że podatnicy mają jeszcze trochę czasu na identyfikację kosztów poniesionych w 2022 r., które mogłyby być objęte ulgą na ekspansję, ponieważ Ministerstwo Finansów obecnie pracuje nad rozporządzeniem wydłużającym do 30 czerwca 2023 r. termin na złożenie zeznań CIT-8 i CIT-8AB.

Autor: Dominik Jędrak

SENIOR CONSULTANT | OW STATE AID dominik.jedrak@olesinski.com Więcej