Rozbudowany obowiązek informacyjny

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadzi zmiany w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia, które należy przekazać nowemu pracownikowi – zarówno co do samej treści, jak i formy oraz terminów, w jakich trzeba tego dokonać.

1. Co zmienia się w przekazywanej pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia?

Przede wszystkim katalog informacji, które trzeba przekazać pracownikowi został znacznie rozszerzony.

Poza kwestiami wskazywanymi do tej pory, dojdą informacje o:

 • obowiązującej pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
 • zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę (w przypadku pracy zmianowej),
 • zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy),
 • innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania (do tej pory przepis odwoływał się wprost wyłącznie do urlopu wypoczynkowego),
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia (do tej pory przepis odwoływał się wyłącznie do obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę),
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji (do tej pory przepis odwoływał się wyłącznie do układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty).
 • nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym (nie dotyczy przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego).

2. W jakiej formie pracodawca powinien przekazać pracownikowi te informacje ?

W postaci papierowej lub elektronicznej.  Pracownik jednak musi mieć możliwość wydrukowania oraz przechowywania dokumentu przekazanego elektronicznie. Co ważne pracodawca powinien zachować dowód przekazania lub otrzymania przez pracownika tych informacji. Do tej pory pracodawca przekazywał pracownikom informację dodatkową na piśmie – dodanie postaci elektronicznej może być dla firm ułatwieniem.

3. W jakim terminie pracodawca powinien przekazać pracownikom informacje o warunkach zatrudnienia?

Informacja powinna zostać przekazana pracownikom nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.Do tej pory było to nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Informacje o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym przekazane mają zostać natomiast nie później niż 30 dni od dnia zabezpieczenia społecznego.

4. Czy muszę przekazać zaktualizowaną informację także dotychczasowym pracownikom?

Nie trzeba przekazać z własnej inicjatywy uzupełnionej informacji aktualnie zatrudnionym pracownikom.Jedynie jeśli pracownik złoży wniosek o uzupełnienie posiadanej informacji,  należy przekazać mu dodatkowe informacje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia takiego wniosku przez pracownika.

5. Co grozi pracodawcy za nieprzekazanie tych informacji?

Niewypełnienie obowiązków w zakresie terminowego informowania pracowników o warunkach zatrudnienia, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 30.000 PLN.

Autor: Natalia Mosur

SENIOR MANAGER | ADWOKAT natalia.mosur@olesinski.com Więcej

Autor: Joanna Śliwa

RADCA PRAWNY | SENIOR ASSOCIATE | OW LEGAL joanna.sliwa@olesinski.com