Umowa o pracę na okres próbny

Już od dnia wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy pracodawcy będą musieli zawierać umowy na okres próbny w oparciu o nowe zasady. W kolejnym artykule z cyklu „Nowy KP w pytaniach i odpowiedziach” wyjaśniamy, co się zmieni w tym obszarze.

1. Czy w związku z planowaną nowelizacją zmieni się cel zawierania umów na okres próbny?

Nie, umowy o pracę na okres próbny nadal będą zawierane w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia na danym stanowisku.

2. Od czego będzie uzależniony wymiar okresu próbnego?

Po nowelizacji długość okresu próbnego będzie uzależniona od czasu, na jaki ma być zawarta docelowa umowa (umowa po okresie próbnym). Jeśli strony zamierzają zawrzeć umowę o pracę na czas określony poniżej 6 miesięcy, okres próbny nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. Jeśli umowa będzie trwać między 6 ale mniej niż 12 miesięcy, okres próbny to nie więcej niż 2 miesiące. Natomiast przy planowanych umowach na czas określony powyżej 12 miesięcy będzie wynosił maksymalnie 3 miesiące.  

umowa na czas określony

3. Po okresie próbnym zamierzamy zawrzeć z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Czy w takich przypadkach długość okresu próbnego też ulegnie zmianie?

Nie, w takim wypadku, tak jak do tej pory, okres próbny nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

4. Czy w treści umowy o pracę na okres próbny będzie trzeba wskazać, na jaki czas zamierzamy zawrzeć docelową umowę o pracę?

Będzie to konieczne tylko jeśli umowa zawierana po okresie próbnym to umowa na czas określony krótszy niż 12 miesięcy.  Biorąc pod uwagę, że w tej sytuacji czas trwania okresu próbnego został uzależniony od okresu, na który docelowo ma być zatrudniony pracownik, trzeba go wskazać w umowie na okres próbny.

5. Czy strony będą mogły przedłużyć okres próbny?

Tak, ale tylko jeśli wynosił on 1 lub 2 miesiące (tj. w przypadkach, o których pisaliśmy w poprzednich pytaniach) i o ile jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy (np. jeśli ze względu na obiektywne okoliczności 1 lub 2 miesiące to zbyt krótko, żeby sprawdzić kwalifikacje pracownika). Chęć zastosowania takiego przedłużenia musi być wskazana w treści umowy o pracę. Takiego przedłużenia można dokonać raz i maksymalnie o miesiąc.

6. Jaki wpływ na długość okresu próbnego będzie miał urlop lub inna usprawiedliwiona nieobecność pracownika?

Strony mogą zdecydować, że umowa o pracę zawarta na okres próbny ulegnie przedłużeniu o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Nie jest to rozwiązanie obligatoryjne – aby miało zastosowanie, taki zapis będzie musiał znaleźć się w umowie o pracę na okres próbny. Co ważne, w takiej sytuacji każda usprawiedliwiona nieobecność pracownika automatycznie wydłuży okres próbny (bez względu na wolę pracodawcy). Warto więc rozsądnie korzystać z tego uprawnienia (np. rozważyć możliwość wprowadzenia ograniczenia terminowego itp.)

7. Czy umowa o pracę na okres próbny ulegnie przedłużeniu podczas nieusprawiedliwionej nieobecności?

Nie, umowa o pracę zawarta na okres próbny ulega przedłużeniu tylko w sytuacji, gdy nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona np. spowodowana chorobą.

8. Czy będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem?

Tak, ale tylko w sytuacji, gdy pracownik będzie ponownie zatrudniony w celu wykonywania pracy innego rodzaju. Oznacza to, że aktualnie obowiązująca możliwość ponownego zastosowania okresu próbnego po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy zostanie zlikwidowana.

9. Jak będzie wyglądać sytuacja pracowników obecnie zatrudnionych na podstawie umów na okres próbny (jeśli umowa o pracę na okres próbny została zawarta przed wejściem w życie nowych przepisów)? Czy ich okres próbny ulegnie skróceniu?

Nie – ze względu na brak odmiennych przepisów przejściowych, w naszej ocenie należy przyjąć, że sytuacja pracowników, którzy zawarli umowę o pracę na okres próbny przed dniem wejścia w życie przepisów nie zmieni się (obowiązują ich przepisy o umowie o pracę na okres próbny w dotychczasowym brzmieniu, tj. bez opisanych wyżej ograniczeń).

Autor: Natalia Mosur

SENIOR MANAGER | ADWOKAT natalia.mosur@olesinski.com Więcej

Autor: Zuzanna Staniec

INTERN | OW LEGAL