W tym roku spółki nieruchomościowe złożą informację wcześniej

Zbliża się termin na złożenie informacji o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej (CIT/N1, PIT/N1) oraz informacji o prawach do spółki nieruchomościowej i podmiotach pośredniczących (CIT/N2, PIT/N2). Obowiązki należy wypełnić do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego). Wiele spółek, których rok podatkowy (obrotowy) pokrywa się z kalendarzowym, będzie musiało zatem złożyć informację do 31 marca. 

We wrześniu ubiegłego roku obowiązek informacyjny przyniósł spółkom nieruchomościowym oraz ich wspólnikom wiele praktycznych wątpliwości. Ponadto w ostatnim czasie Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, która porusza tematykę obowiązku raportowania przez podmioty zagraniczne oraz sposobu liczenia posiadanych udziałów (lub praw) w spółce.

Jak definiujemy spółkę nieruchomościową? Jakie podmioty są zobowiązane do złożenia informacji? Jaki jest jej zakres? Zapraszamy do lektury.

Podmioty zobowiązane do złożenia informacji 

Do złożenia CIT/N1 (PIT/N1) jest zobowiązany podmiot spełniający definicję spółki nieruchomościowej.  

Natomiast do złożenia CIT/N2 (PIT/N2) jest zobowiązany podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio w spółce nieruchomościowej:  

 • udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo  
 • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną albo  
 • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.  

Definicja spółki nieruchomościowej 

Za spółkę nieruchomościową uznaje się podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzenia bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym: 

 • w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego (obrotowego) co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł
 • w przypadku podmiotów kontynuujących działalność: 
 • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł oraz 
 • w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe (lub przychody ujęte w wyniku finansowym netto) z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto. 

Obowiązki informacyjne mogą dotyczyć także podmiotów zagranicznych 

Na podstawie polskiej ustawy o CIT zagraniczne podmioty mogą zostać uznane za spółki nieruchomościowe (co zostało również potwierdzone w interpretacji ogólnej MF). Definicja spółki nieruchomościowej odnosi się do podmiotów obowiązanych do sporządzenia bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości (zatem nie tylko na podstawie ustawy o rachunkowości).  

Poza sporządzaniem bilansu, podmiot zagraniczny musi jeszcze spełniać pozostałe warunki do uznania za spółkę nieruchomościową. Dotyczą one wartości bilansowej aktywów i nieruchomości oraz odpowiedniej struktury przychodów.

Jeśli podmiot zagraniczny spełnia definicję spółki nieruchomościowej na gruncie polskich przepisów, konieczne jest wypełnienie obowiązków informacyjnych nie tylko przez ten podmiot. Obowiązki informacyjne dotyczą również jego wspólników posiadających udziały dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Zakres informacji CIT/N1 (PIT/N1) oraz CIT/N2 (PIT/N2) 

W informacji CIT/N1 (PIT/N1) należy wskazać m.in.: 

 • dane podmiotu posiadającego odpowiednią ilość udziałów w spółce nieruchomościowej, 
 • liczbę posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez podmiot praw do spółki nieruchomościowej, 
 • wielkość posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału w prawach do spółki nieruchomościowej.  

W informacji CIT/N2 (PIT/N2) należy wskazać m.in.: 

 • dane identyfikacyjne podatnika i spółki nieruchomościowej, 
 • informacje o wielkości praw do spółki nieruchomościowej, w tym rodzaj spółki nieruchomościowej oraz liczbę i wielkość posiadanych bezpośrednio praw do spółki nieruchomościowej, 
 • informacje o podmiotach pośredniczących, w tym dane identyfikacyjne podmiotu pośredniczącego oraz liczbę i wielkość posiadanego pośrednio udziału w prawach do spółki nieruchomościowej.  

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych 

Niedopełnienie obowiązków informacyjnych może skutkować zastosowaniem odpowiedzialności karno-skarbowej. Odpowiedzialność dotyczy podmiotów zobowiązanych do złożenia informacji jako wspólnicy spółki nieruchomościowej, jak i osób odpowiedzialnych w spółkach nieruchomościowych za dopełnianie tego typu obowiązków.    

Podatnikom spełniającym przesłanki do uznania za spółki nieruchomościowe rekomendujemy jak najszybsze podjęcie odpowiednich działań.

Należy do nich m.in.: 

 • weryfikacja spełnienia przez podmiot warunków wynikających z definicji spółki nieruchomościowej (zarówno przez podmiot polski jak i zagraniczny), 
 • uzyskanie numeru NIP dla zagranicznego podmiotu w celu umożliwienia złożenia informacji, 
 • prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z regulacji dotyczących spółek nieruchomościowych.  

Nasi eksperci mogą wesprzeć Państwa w tych zadaniach. Zachęcamy do kontaktu z autorami:  

Autor: Martyna Górecka

SENIOR CONSULTANT | OW TAX martyna.gorecka@olesinski.com

Autor: Wojciech Fryze

PARTNER | ADWOKAT wojciech.fryze@olesinski.com Więcej