Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową – szansa na jednokrotne opodatkowanie

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową nie powinno mieć wpływu na opodatkowanie wypłaty zysku ze spółki za okres, gdy nie była ona jeszcze podatnikiem CIT (a więc zasadniczo przed 1 stycznia 2021 r.). Zgodnie z najnowszym podejściem fiskusa podatek od wspólników należny jest tylko raz, a wypłata po dokonanym przekształceniu spółki będzie neutralna podatkowo. To ważna zmiana – dotychczas organy podatkowe domagały się podwójnego opodatkowania.

Ważny zwrot w podejściu organów podatkowych

Nowe stanowisko Dyrektor KIS wyraził m.in. w interpretacji indywidualnej z 12 maja 2023 r.[1] Podobne poglądy pojawiały się już we wcześniejszych interpretacjach z bieżącego i poprzedniego roku.

Jak obecnie twierdzi KIS, przychody spółki komandytowej uzyskane w czasie jej transparentności podatkowej powinny być rozliczane na starych zasadach, czyli traktowane jako przychody wspólników, opodatkowane na bieżąco w trakcie roku podatkowego (w formie zaliczek na podatek) i rozliczone ostatecznie w rocznym zeznaniu podatkowym. Wypłata takich zysków już po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę kapitałową jest zdarzeniem „technicznym” – nie wiąże się z koniecznością ponownego rozpoznania przychodu przez wspólników, nawet jeśli wraz z przekształceniem proporcje udziałów poszczególnych wspólników w spółce zmieniły się (bierzemy pod uwagę proporcje udziału w spółce na moment, w którym zysk podlegający opodatkowaniu został osiągnięty – jeśli rozkład udziałów zmieni się po przekształceniu spółki, korekta zeznania podatkowego wspólnika nie będzie konieczna).

Za taką interpretacją przemawiają przepisy nowelizacji, na mocy której spółki komandytowe i niektóre spółki jawne stały się podatnikami CIT[2]zgodnie z przepisami przejściowymi, do dochodów wspólników spółki komandytowej lub jawnej uzyskanych z udziału w jej zyskach, a osiągniętych przez tę spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, stosuje się przepisy ustawy w poprzednim brzmieniu. Spółka kapitałowa, która powstała w drodze przekształcenia spółki komandytowej, wstępuje w ogół praw i obowiązków spółki przekształcanej, w tym w uprawnienie do wyłączenia z opodatkowania wypłaty zysków osiągniętych przed 1 stycznia 2021 r.[3]

Jest to ważny zwrot w podejściu organów podatkowych, ponieważ wcześniej przeważało stanowisko nakazujące dwukrotne opodatkowanie „starych” zysków na poziomie wspólników – przed przekształceniem spółki (przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną zwykle kwalifikowane były do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”) oraz po przekształceniu, w momencie wypłaty, jako przychód kapitałowy z tytułu udziału w zyskach spółki.

Biorąc pod uwagę, że wspomniana nowelizacja objęła również niektóre spółki jawne, z zachowaniem odpowiedniej dozy ostrożności można zakładać, że aktualne stanowisko KIS znajdzie i do nich zastosowanie
Takie stanowisko zaprezentowane przez podatnika podzielił ostatnio NSA[4]

Oczywiście interpretacje podatkowe dają ochronę tylko w sprawach, w których zostały wydane – z uwagi na istniejące rozbieżności w poglądach KIS, przed podjęciem decyzji o nierozpoznawaniu przychodu w momencie wypłaty „starego” zysku ze spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia, warto rozważyć zwrócenie się do organu podatkowego z indywidualnym wnioskiem.

Na nowym podejściu nie zyskają JDG planujące przekształcenie

Zła wiadomość dla osób, które planują lub już dokonały przekształcenia w spółkę kapitałową z działalności gospodarczej (w tym prowadzonej w ramach spółki cywilnej) – tu stanowisko fiskusa się nie zmienia[5].

W spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia, w przypadku zgłoszenia żądania wypłaty zysków wypracowanych w ramach JDG (i wniesionych do spółki), do opodatkowania dojdzie dwukrotnie (najpierw jako przychód z działalności gospodarczej, a później, w momencie wypłaty po przekształceniu – z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).

Podatnicy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji mają szanse na uzyskanie korzystniejszego (pozwalającego na jednokrotne opodatkowanie) stanowiska przed sądem[6], jednak podejmując decyzję o zaskarżeniu negatywnej interpretacji indywidualnej do WSA trzeba brać pod uwagę długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie i koszty postepowania (w tym ewentualnej pomocy prawej), a także wiążące się z każdym postępowaniem sądowym ryzyko niepomyślnego wyniku sprawy.

Specjaliści OW Legal i OW Tax doradzają w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, wspierają w organizacji przekształcenia oraz prowadzą postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przed KIS i WSA – zapraszamy do kontaktu.


[1] sygn. 0114-KDIP2-1.4010.115.2023.4.OK
[2] Dz. U. poz. 212
[3] Niektóre spółki miały wyjątkowo możliwość stosowania starych przepisów do 30 kwietnia 2021 r.
[4] Takie stanowisko zaprezentowane przez podatnika podzielił ostatnio NSA w wyroku z 29 czerwca 2023 r., II FSK 51/21
[5] Zob. np. pismo z 23 maja 2023 r. D.KIS. sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.215.2023.1.GG
[6] Zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 16 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Wr 615/22

Autor: Maja Kapiczowska

MANAGER | ADWOKAT maja.kapiczowska@olesinski.com Więcej

Autor: Klaudia Kirejczyk

SENIOR ASSOCIATE | OW LEGAL klaudia.kirejczyk@olesinski.com