Dofinansowanie na cyfryzację i robotyzację – najważniejsze informacje o konkursie

„Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) uruchomiono 6 lipca 2023 r. Konkurs przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorców. Jego celem jest dofinansowanie projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

Najważniejsze informacje:

1. Zakres potencjalnych projektów:

 • cyfryzacja procesów biznesowych
 • wykorzystanie AI i technologii chmurowych w produkcji
 • automatyzacja procesów w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • robotyzacja
 • przemysłowe wykorzystanie Internetu Rzeczy
 • inteligentne linie produkcyjne i fabryki

2. Kto może otrzymać środki: duzi przedsiębiorcy

3. Termin: konkurs trwa od 06.07.2023 do 14.09.2023

4. Wielkość pojedynczego projektu: od 8 do 140 mln zł netto

5. Forma wsparcia: dotacje

6. Wysokość dofinansowania: regionalna pomoc inwestycyjna. Intensywność pomocy zależy od regionu, w którym będzie realizowana inwestycja (Warszawa = 0%, Dolny Śląsk = 20-25%, Polska Wschodnia = 50%)

7. Budżet konkursu: ponad 1 mld zł

9. Do kiedy można realizować projekty: do 30 czerwca 2026 r.

10. Gdzie składać wnioski: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Na co można otrzymać wsparcie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej, w szczególności projekty związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

Zakres przedsięwzięć zgłaszanych do pozyskania wsparciem powinien obejmować:

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych),
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi,
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług online oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
 • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych,
 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory),
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych,
 • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

Katalog kosztów kwalifikowanych

W ramach projektów można sfinansować:

Rzeczowe aktywa trwałe:

 • środki trwałe (np. urządzenia, sprzęt techniczny, leasing finansowy maszyn, urządzeń, linii technologicznych i aparatury),
 • nieruchomości (np. grunty i prawo wieczyste ich użytkowania, budynki, lokale),
 • nadzór/zarządzanie inwestycją (np. projekt budowalny, projekt techniczny, nadzór budowlany),
 • roboty budowlane (np. prace demontażowe, roboty budowlane i instalacyjne, grodzenie terenu).

Wartości niematerialne i prawne:

 • wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna),
 • amortyzacja (np. rozbudowa istniejącego oprogramowania, koszty utworzenia, nabycia domen, platform cyfrowych, portali, chmur cyfrowych z przeniesieniem praw autorskich).

Ocena wniosku

Jeśli  wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, przedsięwzięcie podlega ocenie zgodnie z kryteriami  horyzontalnymi oraz szczegółowymi.

Przykładowe kryteria horyzontalne:

 • właściwie określone wydatki kwalifikowalne,
 • sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia,
 • zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej,
 • zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”),
 • zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych,
 • zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki UE,
 • wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w KPO i Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przykładowe kryteria szczegółowe:

 • utworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy,
 • zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie,
 • przyspieszenie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.,
 • redukcja emisji środowiskowych i ograniczenie konsumpcji energii,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Konkurs jest szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Mogą one polegać na wdrażaniu rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

W razie pytań związanych z pomocą publiczną zachęcamy do kontaktu z ekspertami > OW State aid.

Autor: Justyna Kania

CONSULTANT | OW STATE AID justyna.kania@olesinski.com

Autor: Mateusz Składanowski

SENIOR CONSULTANT | OW TAX mateusz.skladanowski@olesinski.com Więcej