Jak delegować pracowników z Ukrainy za granicę?​

Zgodnie z danymi podawanymi przez urząd ds. cudzoziemców[1], na polskim rynku pracy jest już obecnych aż 1,4 mln obywateli Ukrainy. Legalizację ich pobytu i zatrudnienia na terytorium Polski uprościła tzw. „specustawa ukraińska[2]”. Jednak delegowanie pracowników z Ukrainy do wykonywania pracy w innym kraju Unii Europejskie nie jest już tak łatwe.

Legalny pobyt pracownika w strefie Schengen

Ukraiński pracownik w okresie delegowania za granicę powinien mieć uprawnienie do legalnego pobytu nie tylko w Polsce, ale także w kraju oddelegowania. Kwestie wjazdu i pobytu obywateli tzw. państw trzecich w krajach strefy Schengen są w dużej mierze uregulowane na poziomie unijnym. Zgodnie z przepisami w tym zakresie, obywatele Ukrainy, którzy posiadają w Polsce ważną wizę krajową lub kartę pobytu, mogą zwykle podróżować także po innych krajach strefy Schengen. Limit takich pobytów wynosi 90 dni w każdym 180-dniowym okresie.

Jednak obowiązujące obecnie przepisy „specustawy ukraińskiej” zapewniają wielu obywatelom Ukrainy przedłużenie legalnego pobytu po formalnym wygaśnięciu dokumentów pobytowych, a nawet legalny pobyt w Polsce z mocy prawa. Istnieje więc duża grupa Ukraińców, którzy – choć mieszkają w Polsce legalnie – nie posiadają dokumentu, który by to potwierdzał. W związku z tym, że powyższe uproszczenia wprowadzono jedynie na poziomie krajowym, to większość z nich nie jest uznawana w innych państwach strefy Schengen – o czym należy pamiętać zanim zdecydujemy się na delegowanie pracowników z Ukrainy.

Newsletter dla działów HR

Swoboda delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej

Zgodnie z unijnymi przepisami, przedsiębiorcy z państw członkowskich UE korzystają ze swobody świadczenia usług. W związku z tym, zasadniczo żaden kraj UE nie może wymagać uzyskania zezwolenia na pracę dla pracownika – obywatela państwa trzeciego, który legalnie pracuje w Polsce i jest jedynie czasowo delegowany do wykonywania pracy – nadal na rzecz polskiego pracodawcy – na terenie innego kraju UE.

Legalność wjazdu i pobytu w związku z oddelegowaniem w ramach Unii

Jednak państwa Unii Europejskiej mogą stosować dodatkowe procedury dotyczące możliwości legalnego wjazdu i pobytu w celu delegowania cudzoziemców – przykład poniżej.

Przykładowe dodatkowe procedury przy delegowaniu cudzoziemców

Dlatego każdorazowo przed oddelegowaniem obywatela Ukrainy za granicę, należy sprawdzić, jakie wymogi dotyczące wjazdu i pobytu go obowiązują.

Warunki zatrudnienia delegowanych pracowników z Ukrainy

Niezależnie od kwestii legalności pobytu i pracy obywatela Ukrainy za granicą, pracodawcy powinni pamiętać również o zapewnieniu delegowanym pracownikom odpowiednich warunków pracy i płacy. Zgodnie z unijnymi przepisami nie mogą one być gorsze niż powszechnie obowiązujące warunki pracy i płacy wynikające z przepisów prawa pracy kraju oddelegowania – państwa przyjmującego (analogicznie jak ma to miejsce w przypadku oddelegowania obywatela państwa UE).

Oddelegowanie pracowników z Ukrainy – o czym pamiętać?

Przed oddelegowaniem obywatela Ukrainy do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, pracodawca powinien:

  • zweryfikować, na jakiej podstawie przebywa on w Polsce i czy na tej podstawie może on wjechać do innego kraju UE,
  • upewnić się, że tytuł legalizujący pracę cudzoziemca w Polsce jest ważny przez cały okres oddelegowania i można na jego podstawie oddelegować pracownika,
  • sprawdzić, czy kraj delegowania nie stosuje dedykowanych procedur co do możliwości zalegalizowania wjazdu i pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy w ramach oddelegowania,
  • zapoznać się z powszechnie obowiązującymi w państwie oddelegowania warunkami pracy i płacy  oraz zapewnić te warunki delegowanemu pracownikowi.

Nasz zespół Global Mobility wspiera przedsiębiorców w sprawach związanych z delegowaniem pracowników za granicę. Oferujemy m.in. weryfikacje możliwości oddelegowania danego cudzoziemca za granicę i przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.


[1] https://www.gov.pl/web/udsc/obywatele-ukrainy-w-polsce–aktualne-dane-migracyjne

[2] Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z późn. zmianami.

Autor: Katarzyna Łozińska

MANAGER | ADWOKAT | OW LEGAL katarzyna.lozinska@olesinski.com Więcej

Autor: Ewa Pabian

SENIOR ASSOCIATE | OW LEGAL ewa.pabian.@olesinski.com

Autor: Andrzej Łobodziński

PARTNER | RADCA PRAWNY andrzej.lobodzinski@olesinski.com Więcej