Ważne zmiany w raportowaniu TPR za 2022 rok​

Nowe narzędzie do wysyłki informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P (dalej: Informacja TPR) oraz zmienione zasady podpisywania – to efekty nowelizacji przepisów, które mają wpływ na deklaracje TPR składane za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 roku. Pozornie nieznaczne zmiany w ustawie CIT i ustawie PIT, wprowadzone z początkiem 2022 roku, mogą spowodować trudności w terminowym dopełnieniu obowiązków związanych z raportowaniem TPR.

Nowy wzór Informacji TPR już dostępny

Zgodnie z zapowiedzią, 30 października 2023 roku Ministerstwo Finansów udostępniło formularze interaktywne TPR-P i TPR-C w wersji 5. Są one dostępne na Portalu Podatkowym i służą do składania informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 roku.

Kluczową zmianą jest połączenie deklaracji TPR z tzw. oświadczeniem zarządu. TPR za 2022 rok będzie więc zawierać potwierdzenie, że dokumentacja została sporządzona, ceny transferowe ustalono na warunkach rynkowych, a całość jest zgodna ze stanem faktycznym.

Rezygnacja z konieczności składania odrębnego dokumentu to pewne ułatwienie dla podatników. Ma jednak swoje konsekwencje w obowiązujących zasadach podpisywania i wysyłki nowej wersji deklaracji, o czym piszemy niżej.

Dodatkowo, Informacja TPR za 2022 rok i każdy kolejny nie będzie jak dotychczas wysyłana do Szefa KAS, ale do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Rozszerzony zakres ujawnień

Nowa wersja formularza uwzględnia konieczność wykazania dodatkowych informacji w stosunku do poprzedniej wersji TPR. W sekcji dotyczącej ogólnych informacji finansowych podmiotu ustawodawca wyodrębnił wskaźniki dla małych i mikroprzedsiębiorców.

Ważną zmianą jest również obowiązek zaprezentowania wartości transakcji w podziale na poszczególne kraje. Z uwagi na uproszczenia dotyczące raportowania refaktur spełniających przesłanki z ustawy CIT, refaktury zostały dodane jako odrębna kategoria transakcji (grupa kategorii F).

Przy dodawaniu nowej transakcji trzeba również wskazać, czy jest ona kontrolowana (realizowana z podmiotem powiązanym), czy też nie (realizowana z podmiotem z tzw. raju podatkowego). W przypadku transakcji kontrolowanych z grupy kategorii D (dotyczących transakcji finansowych objętych tzw. mechanizmem bezpiecznej przystani), trzeba dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta – NIP, PESEL lub inny rodzaj identyfikatora dla podmiotu zagranicznego.

Zmienione zasady podpisywania i wysyłki Informacji TPR za 2022 rok

Połączenie Informacji TPR z oświadczeniem zarządu istotnie wpływa na zasady jej składania.

Kto może podpisać informację o cenach transferowych (TPR) za rok 2022 i każdy kolejny?

*Przy czym złożenie Informacji TPR przez osobę wskazaną nie zwalnia pozostałych członków organu z odpowiedzialności za niezłożenie deklaracji.

Niedopuszczalne jest podpisanie Informacji TPR za 2022 rok przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Trzeba również pamiętać, że do jej złożenia potrzebne jest pełnomocnictwo UPL-1 – tyczy się to także członków zarządu.

Informacja TPR nie może być również podpisana przez prokurenta.

Podpis elektroniczny

 Informację TPR za 2022 rok należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgodnie z wytycznymi KIS, musi to być podpis elektroniczny wydany przez polskie centra certyfikacji (wówczas wymagany jest polski numer identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL) lub w innym państwie członkowskim, spełniającym wymogi tzw. rozporządzenia eIDAS (wtedy polski numer identyfikacji podatkowej nie jest wymagany).

Jeżeli członek zarządu wyznaczony do złożenia Informacji TPR posiada podpis elektroniczny wydany przez polskie centra certyfikacji o identyfikatorze innym niż NIP lub PESEL, konieczne będzie wówczas utworzenie odpowiedniego numeru w celu prawidłowej identyfikacji podatkowej oraz uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego z zakodowanym numerem.

Planowane wydłużenie terminów

Terminy dotyczące raportowania z zakresu cen transferowych są w tej chwili następujące:

  • do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – złożenie Informacji TPR.

Jeśli więc rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, to termin na złożenie Informacji TPR za 2022 rok upływa dla podatnika z końcem listopada 2023 roku.

Jednocześnie warto mieć na uwadze, że 8 listopada 2023 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

Zgodnie z treścią projektu termin na złożenie Informacji TPR za 2022 rok będzie wydłużony:

  • do 29 lutego 2024 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Przedłużenie dotyczy informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów wskazuje, że z uwagi na zbliżający się upływ terminu złożenia Informacji TPR (do końca listopada 2023 r.) konieczne są pilne prace nad rozporządzeniem, a opinie do projektu można przekazywać (zaledwie) przez 3 dni od dnia jego publikacji.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie raportowania informacji o cenach transferowych. W przypadku pytań lub wątpliwości z tego zakresu, zachęcamy do kontaktu.

Autor: Malwina Minta

MANAGER | OW ANALYTICS malwina.minta@ow-analytics.com

Autor: Monika Mieloszyńska

SENIOR CONSULTANT | OW TAX monika.mieloszynska@olesinski.com