Powraca podatek minimalny

Jedną ze zmian wprowadzonych przez Polski Ład była nowa formuła opodatkowania podatkiem CIT – tzw. podatek minimalny kalkulowany m.in. od przychodu. Z uwagi na sytuację polityczno-gospodarczą ustawodawca zawiesił obowiązywanie dotyczących go regulacji – do 31 grudnia 2023 r. Okres przejściowy minął szybko, a przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2024 r. w nieco zmienionej wersji. Co warto wiedzieć na temat minimalnego podatku CIT? Najważniejsze informacje poniżej.

Kogo i kiedy dotknie podatek minimalny?

Zakres podmiotowy podatku minimalnego się nie zmienił. Dotyczy wszystkich rezydentów podatkowych w Polsce, w tym podatkowe grupy kapitałowe. Obejmuje także nierezydentów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Przypadki, gdy spółka musi zapłacić podatek minimalny prezentujemy poniżej.

Przypadki gdy spółka płaci podatek minimalny

Podmioty wyłączone z obowiązku zapłaty

Rozszerzony zakres podatników wyłączonych z obowiązku zapłaty podatku minimalnego obejmuje:

 • nowe firmy,
 • przedsiębiorstwa / instytucje finansowe,
 • podatników, którzy osiągnęli przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
 • „proste” struktury właścicielskie,
 • małych podatników,
 • spółki komunalne,
 • podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była co najmniej na poziomie 2%,
 • podatników zajmujących się eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych, wydobywaniem kopalin albo wykonujących działalność leczniczą,
 • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • podatników będących stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS,
 • przedsiębiorstwa górnicze korzystające z pomocy publicznej.

Podstawa opodatkowania

Zmianie uległ sposób ustalenia podstawy opodatkowania. Od stycznia 2024 r. obowiązują dwie alternatywne metody jej ustalenia:

Wariant I

Podstawę opodatkowania minimalnym podatkiem CIT stanowi suma:

 • kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
 • kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, przekraczających wartość 30% tzw. EBITDA podatnika,
 • kosztów usług lub praw niematerialnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych – przekraczających wartość 3 mln PLN plus 5% tzw. EBITDA.

Wariant II – tzw. metoda uproszczona

Podstawę opodatkowania stanowi 3% przychodów pochodzących ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe.

Bazowa metoda ustalania podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym

Katalog pomniejszeń

Przepisy wskazują również katalog pomniejszeń podstawy opodatkowania, do którego zaliczono:

 • wartość odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania CIT w roku podatkowym (darowizny),
 • przychody, które są uwzględniane przy obliczeniu dochodu zwolnionego z podatku (na podstawie decyzji o wsparciu / zwolnienie z uwagi na działalność na terenie SSE),
 • przychody, które jednocześnie nie są uwzględniane przy obliczaniu straty / udziału dochodów w przychodach na potrzeby ustalenia podlegania podatkowi minimalnemu.

Rozliczenie podatku minimalnego

Co istotne, kwota podatku minimalnego podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego jest pomniejszana o należny za ten sam rok podatkowy podatek CIT.

Jednocześnie kwotę minimalnego podatku zapłaconego za dany rok podatkowy odlicza się od podatku CIT w zeznaniach podatkowych za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe (następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik zapłacił minimalny podatek).

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie podatku minimalnego, od weryfikacji przesłanek podlegania obowiązkowi zapłaty po pomoc w wyliczeniu zobowiązania. W przypadku pytań lub wątpliwości z tego zakresu, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Autor: Martyna Górecka

SENIOR CONSULTANT | OW TAX martyna.gorecka@olesinski.com

Autor: Martyna Gawlas

CONSULTANT I OW TAX martyna.gawlas@olesinski.com