System ocen okresowych – czy warto wprowadzić go w organizacji?

Przełom roku to w każdej firmie czas podsumowań i planowania. Pracodawcy wykorzystują go na analizę wyników pracy załogi oraz podjęcie dalszych decyzji związanych z szeroko pojętym zatrudnieniem. Z punktu widzenia ewaluacji rocznych celów pomocny jest system ocen okresowych.

Umiejętnie przeprowadzane okresowe oceny pracowników są nie tylko cennym narzędziem zarządczym dla kadry managerskiej i działu HR. Mogą być również źródłem motywacji pracowników do rozwoju kompetencji i pozyskiwania nowych umiejętności.

Jakie korzyści niesie wdrożenie systemu okresowych ocen?

Na to pytanie odpowiada nasza Dyrektor HR, Agata Cisowska:

Informacje płynące z ocen okresowych mogą być ważnym kryterium przy przyznawaniu podwyżek, premii, awansów, a także w procesach zmian kadrowych, np. rekrutacjach wewnętrznych czy derekrutacjach. Pomagają obiektywnie podejmować decyzje.

Okresowe oceny pracowników dostarczają wiedzy o tym, jak wywiązują się oni ze swoich obowiązków, jaka jest jakość i wydajność ich pracy oraz co ich motywuje. Pomagają odkryć mocne strony i obszary do rozwoju w zespole, diagnozować luki kompetencyjne i identyfikować pracowników o najwyższym potencjale. Na podstawie kompetencyjnych ocen okresowych mogą być tworzone indywidualne plany rozwojowe, które przyczyniają się do wzrostu efektywności i zaangażowania.

Korzyści z okresowych ocen pracowników.

Rozmowy okresowe są też ważnym narzędziem komunikacji wewnętrznej, wspierającym identyfikację z firmą. Współcześni pracownicy, świadomi swojej wartości na rynku pracy, sami oczekują rzetelnej oceny jakości swojej pracy, która jest dla nich źródłem docenienia i motywacji do lepszego wykonywania powierzonych im zadań.

Na co trzeba zwrócić uwagę projektując system ocen okresowych?

Wprowadzenie systemu ocen okresowych z pozoru może wydawać się trudne, ponieważ w Kodeksie pracy brakuje regulacji odnoszących się wprost do tego tematu.

Jedyny przepis, który rzuca na to odrobinę światła dotyczy obowiązku pracodawcy: pracodawca obowiązany jest (…) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy[1].

Oznacza to, że pracodawca może zarówno oceniać pracownika jako jednostkę, jak i efekty jego pracy. Kryteria oceny muszą być obiektywne i sprawiedliwe, co powiązane jest z zasadą równego traktowania oraz niedyskryminowania pracowników.

Powyższy przepis nie rozwiązuje jednak wielu problemów związanych z zaprojektowaniem, wprowadzeniem i przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 1. Czy pracodawca ma obowiązek wprowadzić system ocen okresowych pracowników? Czy wprowadzenie tego systemu może pomóc pracodawcy spełnić obowiązek zapewnienia równego traktowania w zatrudnieniu lub przeciwdziałania dyskryminacji?
 2. Czy istnieje formalny tryb wprowadzenia (lub zmiany) systemu ocen okresowych? Gdzie pracodawca powinien zawrzeć te regulacje – w umowie o pracę, regulaminie, zarządzeniu, instrukcji?
 3. Czy wprowadzenie lub zmiana systemu ocen okresowych powinny być konsultowane z przedstawicielami pracowników / związkami zawodowymi? Jak na ten aspekt wpływa dotychczasowa praktyka organizacji?
 4. Czy pracownik może mieć roszczenie o poddanie go ocenie okresowej? Czy odmowa dokonania oceny może narazić pracodawcę na zarzut nierównego traktowania lub dyskryminacji?
 5. Czy nieobecności pracownika mają wpływ na poddanie go ocenie okresowej? Czy każdy przypadek dłuższej nieobecności należy oceniać indywidualnie?
 6. Jakie kryteria pracodawca może przyjąć przy ocenie okresowej? Czy ocena może ograniczać się wyłącznie do wyników pracy pracownika? Na ile aspekt poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika jest istotny przy konstruowaniu formularza?
 7. Czy w formularzu oceny okresowej powinno znaleźć się miejsce na samoocenę pracownika?
 8. Czy pracownik ma prawo domagać się awansu, jeśli spełni wszystkie kryteria określone w systemie ocen okresowych?
 9. Czy pracownik może odmówić poddania się ocenie okresowej? Czy pracodawca może w takiej sytuacji wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne?
 10. Czy pracownik może „odwołać się” od oceny okresowej? Czy ocena okresowa może być przedmiotem kontroli sądu pracy?
 11. Czy formularz oceny można przechowywać w aktach osobowych pracownika? Jak długo trzeba go przechowywać? Czy pracodawca powinien wziąć pod uwagę przedawnienie roszczeń w związku z dokonaną oceną?
 12. Jak treść oceny okresowej wpływa na wdrożenie planu naprawczego lub zwolnienia? Czy w przypadku nierzetelnej oceny pracodawca może pozbawić się kluczowych argumentów w sporze z pracownikiem? Czy obiektywna ocena może stanowić dowód w postępowaniu?
 13. W zakresie ochrony danych osobowych pracownika: jakie osoby powinny mieć dostęp do wyników oceny? Jak zabezpieczyć przekazywanie danych osobowych w przypadku korzystania z platform wspomagających dokonywanie ocen?

Odpowiedzi na te pytania są kluczowe podczas projektowania i wrażania systemu ocen okresowych. Wsparcie w tym zakresie oferuje nasz zespół prawa pracy, zachęcamy do kontaktu.

Newsletter dla działów HR

[1] art. 94 pkt 9 KP

Autor: Milena Zalesińska

MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL milena.zalesinska@olesinski.com Więcej

Autor: Magdalena Soyta

SENIOR ASSOCIATE | ADWOKAT | OW LEGAL magdalena.soyta@olesinski.com Więcej

Autor: Agata Cisowska

HR DIRECTOR agata.cisowska@olesinski.com Więcej