Pomoc de minimis – praktyczne wskazówki i najciekawsze konkursy

1 stycznia 2024 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie pomocy de minimis. Wyjaśniamy zasady pomocy na nowych warunkach oraz wskazujemy zaplanowane na ten rok konkursy.

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to forma pomocy publicznej, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, ponieważ nie spełnia wszystkich kryteriów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. To pomoc o niewielkiej wartości. Może być udzielana w różnych obszarach, w szczególności na:

 • rozwój technologiczny,
 • szkolenia pracowników,
 • inwestycje w infrastrukturę,
 • badania i rozwój (B+R).

Pomoc de minimis – najważniejsze zmiany

Zgodnie z rozporządzeniem z 1 stycznia 2024 r. [1] pułap pomocy de minimis został zwiększony z 200 tys. na 300 tys. euro. Dodatkowe 100 tys. euro zyskały wszystkie przedsiębiorstwa, nawet te, które w 2023 r. wyczerpały dostępny im limit.

Równocześnie zniesiono osobny limit dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów, co dodatkowo ułatwi korzystanie z pomocy de minimis w tej branży. Tacy przedsiębiorcy również będą mogli skorzystać z pułapu 300 tys. euro (zamiast dotychczasowych 100 tys.).

Zmianie uległ też sposób obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu udzielonej pomocy de minimis. Do tej pory obliczenia opierały się na dwóch poprzednich oraz bieżącym roku podatkowym. Aktualnie uwzględniają one okres 3 minionych lat (ocenianych w sposób ciągły[2]).

Zwiększenie pułapu pomocy de minimis daje przedsiębiorcom większą swobodę w planowaniu inwestycji, rozwijaniu działalności czy podnoszeniu kwalifikacji pracowników, a przed sektorem drogowego transportu towarów otwiera nowe możliwości wsparcia rozwoju.

Limit pomocy de minimis w praktyce

Zmiany niosą ze sobą też wyzwania, zwłaszcza w kontekście kumulacji pomocy w ramach tzw. jednego przedsiębiorstwa. Według rozporządzenia jedno przedsiębiorstwo to wszystkie jednostki gospodarcze pozostające w ściśle określonych stosunkach. Te relacje obejmują m.in.

 • posiadanie większości praw głosu,
 • zdolność do wyznaczenia większości członków organów innych jednostek,
 • możliwość wywierania dominującego wpływu na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z zawartą z tą jednostką umową.

Istniejące powiązania kapitałowe determinują, które jednostki gospodarcze są objęte wspólnym limitem pomocy de minimis. Do wspólnego limitu nie uwzględnia się natomiast powiązań osobowych oraz pomocy udzielonej podmiotom partnerskim.

Oznacza to, że pomoc udzielana jednej jednostce wpływa na dostępność środków dla pozostałych podmiotów w ramach tego wspólnego limitu. Warto dokładnie monitorować udzielaną pomoc, aby uniknąć przekroczenia limitu przez całą grupę podmiotów.

Pomoc de minimis a połączenia i podziały przedsiębiorstw

W przypadku połączeń lub podziałów przedsiębiorstw uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis udzieloną któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw. Firmy, które planują tego typu restrukturyzację muszą zaplanować podział wcześniejszej pomocy de minimis proporcjonalnie między nowo utworzone jednostki

Należy również pamiętać, że pomoc de minimis nie może być łączona z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kwalifikowalnych kosztów. Należy unikać sytuacji, gdzie połączenie pomocy skutkowałoby przekroczeniem maksymalnego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy.

Konkursy z dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis w 2024 roku

Do najciekawszych zaplanowanych na ten rok konkursów należą:

Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP

 1. nabór planowany na I kwartał 2024 r.,
 2. skierowany do polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw poprzez udany proces transformacji cyfrowej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają szansę skorzystać z szerokiej oferty projektu, dostosowanej do ich specyficznych potrzeb i celów biznesowych,
 3. wysokość grantu – minimalnie 40 tys., a maksymalnie 100 tys. euro,
 4. dofinansowanie maksymalnie 70% kosztów netto projektu,
 5. obszary transformacji cyfrowej wspierane w części grantowej projektu:
  • automatyzacja procesów i analityka biznesowa
  • cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
  • wykorzystanie rozwiązań chmurowych
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
  • cyberbezpieczeństwo
  • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Inwestycja A1.2.1 skierowana do sektora HoReCa, turystyka i kultura finansowana z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

 1. start w marcu 2024 r.,
 2. dla mikro, małych i średnich firm działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej lub kulturalnej z całej Polski,
 3. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis,
 4. dofinansowanie do 90% kosztów netto projektu,
 5. maksymalna wartość netto inwestycji – 600 tys. złotych,
 6. maksymalna wartość dofinansowania 540 tys. złotych,
 7. kluczowe wymagania – odnotowanie co najmniej 20% spadku obrotów w latach 2020 lub 2021 (liczonych rok do roku) oraz wolny limit pomocy de minimis,
 8. celem inwestycji A1.2.1 KPO jest wsparcie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, tj. HoReCa, turystyka lub kultura. Wsparcie będzie udzielane na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w tych sektorach. Efektem ma być stwarzanie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów i rozwój przedsiębiorczości wśród polskich firm działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej lub kulturalnej.

Warto pamiętać, że aby skorzystać z pomocy de minimis należy spełnić określone warunki. Zachęcamy do kontaktu z zespołem OW State aid – chętnie wyjaśnimy zasady i skutki korzystania z tej formy pomocy.


[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023).

[2] Jeśli na przykład pomoc de minimis była udzielona 5 lutego 2024 r., to uwzględnieniu podlega pomoc de minimis udzielona od 5 lutego 2021 r.

Autor: Anna Kołodziejczyk

ASSOCIATE | OW STATE AID anna.kolodziejczyk@olesinski.com