Prostszy i szybszy proces inwestycyjny – taki cel przyświeca rządowi w pracach nad nowelizacją prawa budowlanego. Rozszerzony ma zostać katalog obiektów budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę (a jedynie zgłoszenia) lub nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia. Planowane zmiany mają doprowadzić również do ograniczenia...

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na jego mocy przedsiębiorcy będą mieli możliwość przekształcenia przysługującego im prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. To spory krok w kierunku całkowitego wyeliminowania instytucji użytkowania wieczystego z polskiego porządku prawnego. Aktualnie możliwość...

Kontrowersyjną, jednak spotykaną praktyką deweloperów jest wliczanie powierzchni pod ściankami działowymi do łącznej powierzchni sprzedawanych lokali. Deweloperzy utrzymują, że taki sposób obliczania powierzchni lokalu jest zgody z przepisami. Sprzeciwiają się temu oczywiście kupujący, nie chcąc dodatkowo płacić za powierzchnię, której nie da się wykorzystać. Niestety,...

Czy zamawiający ma prawo do zmiany zakresu umowy? Tak, te kwestie reguluje klauzula 13 FIDIC („Zmiany i korekty”) w ramach tzw. procedury zmiany (variation / change order procedure). Potrzeba możliwości płynnej zmiany zakresu umowy jest charakterystyczna dla umów związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym, zwłaszcza w...

Zakończył się trwający ponad 2 lata okres ochronny dla wykonawców realizujących zamówienia publiczne. 24 sierpnia 2022 r. ustawodawca uchylił obowiązanie przepisu art. 15r(1) tzw. ustawy covidowej.  Jak było dotychczas?  Podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 i przez 90 dni od jego odwołania, zamawiający realizujący zamówienia...

Możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej to jeden ze sposobów zabezpieczenia interesów nabywcy lokalu mieszkalnego. Nowa ustawa deweloperska przewiduje katalog sytuacji, w których będzie to możliwe. Dodatkowo kupujący będzie mógł „zerwać” również inne umowy wskazane w ustawie, których celem jest ustanowienie lub przeniesienie na nabywcę prawa...

Nowa ustawa deweloperska utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie, zgodnie z którym środki wpłacone przez nabywcę lokalu nie trafiają bezpośrednio do dewelopera, lecz są gromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych zostały jednak mocno doprecyzowane. Częściowo jest to formalizacja dotychczasowej praktyki rynkowej, w części jednak...

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza konsumenta na wypadek ogłoszenia upadłości przez dewelopera lub bank, który prowadzi rachunek powierniczy dla danej inwestycji. W określonych przypadkach chroni nabywcę również wtedy, gdy odstąpi on od umowy deweloperskiej.  To dodatkowe zabezpieczenie zostało wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy deweloperskiej, ponieważ dotychczasowe...

Większość przepisów nowej ustawy deweloperskiej będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. – czyli rok po jej ogłoszeniu. W określonych warunkach ustawodawca umożliwił jednak stosowanie dotychczasowych przepisów przez kolejne dwa lata od wejścia w życie ustawy. To ważne dla deweloperów, ponieważ nowelizacja nakłada na nich...

Do wejścia w życie nowych przepisów ustawy deweloperskiej pozostały już niecałe dwa miesiące. Dla deweloperów to niewiele czasu, aby zapoznać się z licznymi zmianami i na nie przygotować. Co ważniejsze, to ostatni dzwonek, aby podjąć działania, dzięki którym będą mogli – przez dwa lata okresu...