[caption id="attachment_2732" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Sytuacja w której pracownika łączą z tym samym pracodawcą np. dwie umowy o pracę - nie jest zabroniona przepisami Kodeksu pracy. Czy takie rozwiązanie jest jednak na tyle elastyczne aby z niego korzystać? O czym należy pamiętać przy zawieraniu takiej umowy?
[caption id="attachment_2707" align="alignleft" width="176" caption="www.sxc.hu"][/caption] Zgodnie z wchodzącą w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378) pracodawcy będą mogli udzielać zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września – a nie jak obecnie marca – następnego roku. Argumentów przemawiających za taką zmianą jest wiele i ich nie trzeba przytaczać. Natomiast problem powstał przy rozpatrywaniu czy pracownik, któremu pozostało z tego roku np. 5 dni urlopu, ma je wykorzystać do końca marca czy września 2012?

[caption id="attachment_2465" align="alignleft" width="300"] www.sxc.hu[/caption] Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy (art. 50 § 5 k.p.), która przyznaje dodatkową ochronę działaczom związkowym. Chodzi o to, że dotychczas w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (lub na czas wykonania określonej pracy) z naruszeniem przepisów o...

Ostatnio Sąd Najwyższy był się wypowiedział w sprawie z zakresu prawa pracy. Zdumiewające, jakie sprawy docierają do Sądu Najwyższego, oto wnioski: "Pracodawca, który toleruje mycie mopem podłogi w sklepie, a nie maszyną, która równocześnie ją osusza, ponosi pełną odpowiedzialność za wypadek na...

[caption id="attachment_1781" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Takie są fakty - od 1984 r. w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Między latami 1989 i 2003 liczba urodzeń zmniejszyła się z 564,4 tys. do 351,1 tys. W 1989 r. na 100 kobiet w wieku rozrodczym przypadało 204 urodzonych dzieci (tzw. współczynnik dzietności całkowitej wynosił: 2,04), w 2003 r. na 100 kobiet przypadało już tylko 122 dzieci (współczynnik: 1,22). W ostatnich trzech latach współczynnik dzietności wzrósł nieznacznie i w 2005 r. wyniósł 1,24, a w 2006 - 1,27. Wartości te sytuują Polskę wśród krajów o najniższej dzietności w Europie.
Dziś (01.02.2011 r.) wchodzi w życie ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 17, poz. 79). Od strony praktycznej zmienione przepisy oznaczają, że osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne będą mogły "dorobić" kwotę 2.400 zł bez ryzyka zawieszenia wypłaty świadczenia przez ZUS.
  [caption id="attachment_1345" align="alignleft" width="300"] www.sxc.hu[/caption] Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości zobowiązania pracownika przez pracodawcę do poddania się badaniu na trzeźwość. Przepisy nie dają pracodawcy bezpośrednich instrumentów prawnych, aby zmusić pracownika do takiego działania, przewidują natomiast inne środki zwalczania takich zachowań pracowników, jak np.: niedopuszczenie pracownika do pracy oraz kary porządkowe i rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
  Czasami powstaje wątpliwość, czy pracownikowi, z którym mamy podpisaną umowę na czas określony z klauzulą dwutygodniowego wypowiedzenia, należy się odprawa w przypadku jej rozwiązania. Z reguły świadomość pracodawców jest taka, że nie, ale nie jest to takie oczywiste. Chodzi oczywiście o przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych).
  [caption id="attachment_1078" align="alignleft" width="216"] www.sxc.hu[/caption] Państwowa Inspekcja Pracy może wiele, ale nie wszystko. Wizyta inspektora może kończyć się sporządzeniem notatki (wersja teoretyczna – tzw. best case nie występujący raczej w naturze). Standard to protokół wykazujący uchybienia i rutynowy mandacik (grzywna), wersja „wściekłego inspektora” to zawiadomienie do prokuratury (najczęściej bezzasadny), zarzut utrudniania kontroli albo 218 KK: „kto złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika” (w naszej praktyce 100% umorzeń z hukiem). Uwaga: o zarzutach nie ma mowy w protokole, więc przedsiębiorcy dowiadują się o zawiadomieniach dopiero z wezwań Policji! Przeciętny przedsiębiorca przyjmuje rutynowy mandacik niemal jak medal za wybitne zasługi. Lata praktyki wykształciły chore nawyki… Fakty? Raport PIP za 2009 rok: Spośród ujawnionych w toku kontroli naruszeń prawa – 85,4 tysiące stanowiły wykroczenia przeciwko prawom pracownika (65% ukaranych mandatami, 15% wnioski do sądu, reszta 20%). Stwierdzono je u 27,9 tys. pracodawców. W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy pracy wydali 354 tysięcy decyzji.
[caption id="attachment_677" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Z umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wiąże się jedna ważna kwestia – obowiązek wypłaty ustalonego odszkodowania na rzecz byłego pracownika (minimum w wysokości określonej przepisami prawa pracy). Z naszej praktyki wynika, że strony często zastrzegają w umowach, że pracodawca może zwolnić (byłego) pracownika z zakazu konkurencji. I tutaj jest niespodzianka. Wydawałoby się bowiem, że takie oświadczenie załatwia sprawę. Nie interesuje nas już, aby były pracownik nie podejmował działalności wobec nas konkurencyjnej, w takim razie przecież nie będziemy mu płacić.