To zdecydowanie dobra informacja w zakresie pomocy publicznej – przedłużone zostały Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Komisja Europejska wydłużyła ich obowiązywanie do 30 czerwca 2022 roku. Komunikat ten został wydany przez KE w marcu 2020 r.,...

Unia Europejska stawia państwom członkowskim ambitne cele w zakresie obniżenia emisyjności i ochrony klimatu. W związku z tym Komisja Europejska zdecydowała się na rozszerzenie zakresu rozporządzenia 651/2014 i wprowadzenie warunków zgodności pomocy na wytwarzanie wodoru. Dlaczego wodór? Zgodnie z Komunikatem Komisji dotyczącym strategii w zakresie wodoru na...

Trzecia zmiana przepisów rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych (ang. GBER) – nowe przeznaczenia pomocy wyłączone z obowiązku notyfikacji 23 lipca 2021 r. Komisja przyjęła tzw. ukierunkowaną zmianę rozporządzenia ogólnego w sprawie wyłączeń blokowych (z ang. GBER), czyli rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia...

Ostatnio sporo się mówi na temat Krajowego Planu Odbudowy. Da on możliwość sięgnięcia po środki z nowego unijnego funduszu, które pomogą w rozwoju gospodarki wychodzącej z kryzysu wywołanego koronawirusem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje porządkujące zagadnienie KPO. Środki dla Polski W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania...

Zgodnie z zapowiedziami, 15 lutego 2016 r. rozpoczęła działanie platforma ODR (Online Dispute Resolution), która stanowi źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami w związku z umowami sprzedaży i odpłatnymi umowami o świadczenie usług zawieranymi przez Internet oraz ma służyć pozasądowemu rozstrzyganiu takich sporów. O platformie wcześniej pisaliśmy już na blogu.

Od dnia 9 stycznia 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013, wprowadzony został w stosunku do przedsiębiorców zajmujących się zawieraniem z konsumentami umów sprzedaży i odpłatnych umów o świadczenie usług przez Internet nowy obowiązek informacyjny, związany z uruchomieniem przez Komisję Europejską platformy ODR (Online Dispute Resolution).