Rozliczenia podatkowe wspólników spółek komandytowych uległy zmianie w związku ze zmianą w 2021 r. statusu tych spółek z transparentnych podatkowo na podmioty objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, od wypłaconych wspólnikom (osobom fizycznym) kwot z tytułu udziału w zyskach, należny jest 19% zryczałtowany...

9 marca 2023 r. Sejm przyjął projekt ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego[1]. Obecnie oczekuje ona na podpis Prezydenta. Nowelizacja k.p.c. wprowadza kilka ciekawych zmian, przy czym w artykule skoncentruję się na tych związanych z poddaniem sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.  Rozpocznę jednak od drobnej kwestii praktycznej,...

Uwaga! To nie będzie kolejny artykuł o mniej lub bardziej standardowych elementach umów wdrożeniowych. To nie będzie nawet artykuł o najczęściej spotykanych problemach i nieszablonowych sposobach na ich rozwiązanie (choć i na takie treści - mamy nadzieję, niebanalne i ciekawe – zapraszamy już niedługo). W nadchodzących...

Od nowelizacji Kodeksu Cywilnego z 2018 r., według ogólnej zasady – termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat. W przypadku roszczeń dotyczących świadczenia okresowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - termin przedawnienia to 3 lata.   Od ogólnej zasady jest wiele wyjątków, w tym takich, które...

Trwający na Ukrainie konflikt zbrojny może utrudniać, a w pewnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwiać spełnienie zawartego w umowie świadczenia. We wcześniejszym wpisie o sile wyższej wyjaśniliśmy, że wojna może zostać uznana za czynnik usprawiedliwiający niewykonanie umowy. Z kolei stan następczej niemożliwości świadczenia nie tylko usprawiedliwia niewykonanie...

Wojna w Ukrainie zaczyna znacząco wpływać na sytuację przedsiębiorców w Polsce. Firmy mają problemy m.in. z łańcuchami dostaw czy z odpływem pracowników z Ukrainy, którzy wracają do ojczyzny. W dodatku mocno rosną ceny surowców, szczególnie paliwa i prądu. Tak trudna sytuacja gospodarcza stwarza problem z wykonaniem...

Wczoraj, tj. 7 listopada, weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, a wraz z nią przepisy przywracające postępowanie gospodarcze. Rozwiązania przewidziane w ramach tej odrębnej procedury znacząco różnią się w porównaniu do postępowania toczonego na zasadach ogólnych. W postępowaniu tym istnieje między innymi możliwość zawierania umów...

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego skraca okresy na jakie mogą być zawieszone niektóre sądowe postępowania cywilne. Zmiana ta dotyczy postępowań zawieszonych: na zgodny wniosek stron, z powodu przeszkód formalnych, które uniemożliwiały nadanie sprawie biegu (m.in. niestawiennictwo stron lub powoda na rozprawie; brak lub wskazanie złego adresu...

Nowelizacja KPC zakłada wprowadzenie do postępowania cywilnego posiedzenia przygotowawczego. Posiedzenie przygotowawcze ma na celu przede wszystkim rozwiązanie zaistniałego sporu już na tym etapie, bez potrzeby ustalania kolejnych posiedzeń. Zważając jednak na niechęć wobec zawierania ugód, powyższy aspekt posiedzenia przygotowawczego nie będzie jego największym atutem. Jeżeli strony...

Dziś w ramach cyklu o sporach gospodarczych przyszedł czas na najistotniejszy dla przyszłego orzeczenia etap postępowania sądowego – postępowanie dowodowe. Prymat dokumentów Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości sprawy gospodarcze zaraz po sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych trwają najdłużej ze wszystkich prowadzonych kategorii sporów sądowych[1]. Są one oczywiście...