Nowe przepisy dotyczące zatorów płatniczych obowiązują już od 2020 r. Jednak jak pokazuje pierwszy kwartał 2023 r., problemy w tym zakresie nie maleją, a wręcz narastają. To z kolei stawia przed przedsiębiorcami coraz większe wyzwania. Badanie ,,Skaner MŚP[1]” wykazało rekordowe wyniki dotyczące zarówno liczby przedsiębiorstw dotkniętych...

Ustawa antyzatorowa[1] w kształcie jaki dziś znamy obowiązuje już od stycznia 2020 roku. Wprowadzono wtedy dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla dużych podmiotów, maksymalne terminy zapłaty, a także możliwość nakładania kar przez Prezesa UOKiK. Ostatnie dwa lata były czasem na weryfikację, jak uszczegółowiona ustawa antyzatorowa się „przyjęła”...

Choć ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych została oryginalnie uchwalona w marcu 2013 r., dopiero od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać rozwiązania, które przyciągnęły uwagę szerszego grona przedsiębiorców. To m.in. maksymalne terminy zapłaty w relacjach profesjonalnych, dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla największych podmiotów oraz...

Ustawa antyzatorowa, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., wyposażyła Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zupełnie nowe kompetencje. Są to: uprawnienie do prowadzenia kontroli przedsiębiorców pod kątem nadmiernego opóźnienia się w zapłacie zobowiązań i możliwość nakładania kar pieniężnych z tego powodu. Mimo panującej...

Ustalanie statusu przedsiębiorstwa na potrzeby zatorów płatniczych niestety nie należy do prostych i intuicyjnych. Unijna definicja zawarta w Załączniku I do tzw. Rozporządzenia GBER, którą należy zastosować, jest szersza niż polska ustawa prawo przedsiębiorców. ...

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (w skrócie nazywana Ustawą antyzatorową) co prawda obowiązuje już od 2020 r., lecz w praktyce wciąż wielu przedsiębiorców nie słyszało o tych regulacjach. Mają one tymczasem istotny wpływ na obrót gospodarczy, gdyż obejmują takie zagadnienia jak m.in....