Choć ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych została oryginalnie uchwalona w marcu 2013 r., dopiero od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać rozwiązania, które przyciągnęły uwagę szerszego grona przedsiębiorców. To m.in. maksymalne terminy zapłaty w relacjach profesjonalnych, dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla największych podmiotów oraz...

Ustawa antyzatorowa, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., wyposażyła Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zupełnie nowe kompetencje. Są to: uprawnienie do prowadzenia kontroli przedsiębiorców pod kątem nadmiernego opóźnienia się w zapłacie zobowiązań i możliwość nakładania kar pieniężnych z tego powodu. Mimo panującej...

Ustalanie statusu przedsiębiorstwa na potrzeby zatorów płatniczych niestety nie należy do prostych i intuicyjnych. Unijna definicja zawarta w Załączniku I do tzw. Rozporządzenia GBER, którą należy zastosować, jest szersza niż polska ustawa prawo przedsiębiorców. ...

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (w skrócie nazywana Ustawą antyzatorową) co prawda obowiązuje już od 2020 r., lecz w praktyce wciąż wielu przedsiębiorców nie słyszało o tych regulacjach. Mają one tymczasem istotny wpływ na obrót gospodarczy, gdyż obejmują takie zagadnienia jak m.in....

Ustawa antyzatorowa co prawda obowiązuje już od stycznia tego roku, ale nie wszędzie się jeszcze „przyjęła”. A im szybciej do tego dojdzie, tym lepiej, bo UOKiK już rozpoczął pierwsze kontrole, a w styczniu 2021 r. duzi przedsiębiorcy powinni sporządzić sprawozdania o płatnościach. Nie można również...