Kwestie związane z prawidłowym określeniem czasu trwania kadencji i zakończeniem mandatu członków zarządu oraz rady nadzorczej od lat budziły wiele wątpliwości. Zagadnienia te wywoływały spory i różnorodne interpretacje, które zaowocowały kontrowersyjnym orzecznictwem, prezentującym skrajnie odmienne stanowiska. Jednym z głównych problemów był brak pewności co do...

Sprawozdanie o powiązaniach umownych ze spółką dominującą, prawo do żądania audytu oraz sell-out to trzy nowe rozwiązania w nowelizacji KSH, które mają za zadanie chronić wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych w formalnej grupie spółek, a co za tym idzie zrównoważyć wzrost uprawnień spółki dominującej względem spółek...

Po wejściu w życie nowelizacji KSH znacząco zmienią się relacje między spółką dominującą a spółkami zależnymi, które zdecydują się na utworzenie formalnej grupy spółek. Ta pierwsza zyska nowe narzędzia kontroli i podporządkowywania pozostałych spółek z grupy, których uprawnienia doznają pewnych ograniczeń wynikających z uczestnictwa w...

Nowelizacja KSH, która wejdzie w życie 13 października, reguluje m.in. kwestie funkcjonowania holdingów poprzez wprowadzenie instytucji grupy spółek (o której więcej pisaliśmy we wcześniejszym artykule). Ten artykuł dotyczy zależności między spółkami działającymi w grupie, a przede wszystkim możliwości wydawania przez spółkę dominującą spółce zależnej wiążących...

Wprowadzenie do porządku prawnego instytucji grupy spółek to jedna z najważniejszych zmian, jakie przyniesie nowelizacja KSH. Choć dotychczas istniały holdingi faktyczne, to brakowało przepisów, które regulowałyby ich funkcjonowanie. Zmieni się to po 13 października, bo wtedy w życie wejdzie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca prawo holdingowe....

09 lutego 2022 r. Sejm uchwalił długo przygotowywaną nowelizację kodeksu spółek handlowych. Jest to jedna z największych nowelizacji KSH od lat, a poszczególne rozwiązania nadal budzą wiele kontrowersji. Doniesienia prasowe często koncentrują się jedynie na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego tzw. grupy spółek i kompleksowym...