Nowe narzędzie do wysyłki informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P (dalej: Informacja TPR) oraz zmienione zasady podpisywania - to efekty nowelizacji przepisów, które mają wpływ na deklaracje TPR składane za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 roku. Pozornie nieznaczne zmiany w ustawie...

W najbliższym czasie prawdopodobnie wejdą spore zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych[1]. Jak wynika z projektu ustawy, nie ominą one przepisów w zakresie cen transferowych, w szczególności tych, dotyczących transakcji z rajami podatkowymi. Zapowiadane zmiany mają uprościć przepisy, co należy ocenić pozytywnie. Wciąż jednak nakładają...

By ustalić wartość transakcji kontrolowanej przy wysokiej kwotowo pożyczce, podmioty powiązane mogą mieć obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Próg transakcyjny dla częstych pożyczek zostanie przekroczony, jeżeli wartość kapitału pożyczki przekracza 10 mln zł. Wartość tę powinno ustalać się na podstawie umów lub innych dokumentów, a...

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym byli zobowiązani do złożenia do 31 grudnia 2021 roku informacji o cenach transferowych (informacji TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i zastosowaniu cen rynkowych we wzajemnych rozliczeniach. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów w terminie może skutkować sankcjami...

Przy określaniu straty podatkowej w kontekście zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych należy brać pod uwagę, czy strata powstała w źródle przychodu, z którym związana jest transakcja kontrolowana, zamiast: czy strata powstała w którymkolwiek ze źródeł. Jest to wniosek płynący z...

Takie wnioski mogą płynąć z lektury jednej z niedawnych interpretacji podatkowych[1]. W ramach wniosku podatnik zapytał o swoje obowiązki co do przygotowania dokumentacji grupowej (tzw. Master File). Wskazał, że przekracza ustawowy próg dla przygotowania Master File, ale jednocześnie nie posiada jednostki dominującej, nie jest taką...

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło projekt nowelizacji ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw w zakresie cen transferowych. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych obowiązujących od 2017 roku. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji, z jednej strony celem wprowadzenia nowych przepisów jest...

W ostatnich dniach coraz częściej podatnicy otrzymują od swoich urzędów skarbowych wezwania do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (art. 9a ust. 7 ustawy o CIT). W skrócie oświadczeniem tym podatnik potwierdza (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że posiada dokumentację TP (nie należy go mylić z...

Po prawie dwóch latach oczekiwania podatnicy przeprowadzający transakcje wewnątrzgrupowe doczekali się rozporządzenia uszczegóławiającego zakres dokumentacji cen transferowych – Local File, benchmarking study - analizy danych porównawczych, oraz Master File. Rozporządzenie jest skutkiem zmian w ustawie o CIT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia...

Po podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji o dokumentacjach cen transferowych już tylko upływ czasu dzieli nas od niemałej papierowej rewolucji. Dla największych polskich podatników, stojących na czele grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekroczą 750 mln euro, niektóre nowe obowiązki wejdą w życie już od 2016 r. Pozostali będą mieli dodatkowy rok na przygotowanie się do zmian.