Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia z VAT usług finansowych świadczonych na rzecz innych podatników (relacje B2B). Rezygnacja i jej warunki Opodatkować podstawową stawką VAT w wysokości 23% można m.in. usługi: zarządzania funduszami inwestycyjnymi,udzielania pożyczek pieniężnych,w zakresie depozytów środków pieniężnych,prowadzenia rachunków pieniężnych. Warunkiem rezygnacji ze...

Zbycie nieruchomości prywatnych od zawsze budzi wiele pytań oraz kontrowersji. Mimo wypracowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, wciąż zdarza się, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje interpretacje indywidualne sprzeczne z interesem podatników. Kto powinien zapłacić VAT przy sprzedaży nieruchomości? Zbycie nieruchomości wchodzącej w skład majątku prywatnego osoby fizycznej...

1 stycznia 2022 r. został w Polsce wprowadzony (jako nieobowiązkowe narzędzie raportowe) Krajowy System e-Faktur (KSeF). Dzięki KSeF podatnicy mają możliwość wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, co stanowi coraz istotniejszy walor w ministerialnych wysiłkach uszczelnienia systemu podatku VAT. Podstawowym założeniem KSeF jest informatyzacja i cyfryzacja wprowadzonych do...

Resort przedsiębiorczości i technologii przygotował kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Pakiet Przyjazne Prawo jest kontynuacją wprowadzonych już udogodnień: Konstytucji dla Biznesu, 100 zmian dla firmy oraz Pakietu MŚP. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian do wielu ustaw celem zniesienia licznych restrykcji stosowanych wobec mikro, małych i średnich...

Dnia 1 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów m.in. Kodeksu karnego, wprowadzająca nowe typy przestępstw dotyczących szeroko pojętych nadużyć związanych z VAT. Nowe przepisy wprowadzą kary od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności za: 1) podrabianie i przerabianie faktur VAT „w zakresie okoliczności faktycznych...

Na niecałe 3 miesiące przed wejściem w życie przepisów Ordynacji Podatkowej wprowadzających możliwość prowadzenia elektronicznych kontroli z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dalej nie jest jasny katalog podmiotów objętych obowiązkiem generowania JPK już od 1 lipca 2016 r. Wprowadzany art. 193a Ordynacji Podatkowej zobowiązuje podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do przekazywania na żądanie organów podatkowych całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w ujednoliconej formie elektronicznej.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie wysokości odsetek za zwłokę od powstałych zaległości podatkowych.

Na mocy znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej wysokość należnych odsetek od zaległości podatkowych została zróżnicowana. Zmiany są częściowo korzystne dla podatników, gdyż w niektórych przypadkach wprowadzono obniżoną stawkę odsetek. Niestety ustawodawca wprowadził też podwyższoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych w przypadku zaległości powstałych w VAT oraz podatku akcyzowym.