Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych ogłoszony

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (PEP).

Rozporządzenie implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843, zgodnie z którymi każde państwo członkowskie zobowiązane jest do opracowania i publikacji listy tzw. krajowych PEP-ów.

Akt zawiera katalog stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi i został opracowany w oparciu o definicję osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Co istotne, instytucje obowiązane w przypadku nawiązania stosunków gospodarczych z osobą będącą PEP-em nie tylko stosują wobec niej środki bezpieczeństwa finansowego, ale również podejmują następujące działania:

  1. uzyskują akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
  2. stosują odpowiednie środki w celu ustalenia źródła majątku klienta i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych;
  3. intensyfikują stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego w postaci bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta.

Na etapie konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia zgłoszone zostały liczne uwagi między innymi dotyczące konieczności uznawania za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne osoby na najniższych szczeblach samorządu terytorialnego (np. wójtów / burmistrzów / starostów oraz ich zastępców). Obowiązek uznawania tych osób za PEP-ów rodzić będzie nadmierne obciążenia w szczególności dla mniejszych instytucji obowiązanych i ich klientów.

Niestety zapisy dotyczące osób zajmujących wskazane powyżej stanowiska nie zostały zmienione i nadal znajdują się w rozporządzeniu, które wchodzi w życie 31 października 2021r.

Autor: Justyna Papież-Łogin

COUNSEL | ADWOKAT | OW LEGAL justyna.papiez@olesinski.com Więcej