Nowelizacja rozporządzenia GBER za nami, a co przed nami?

W połowie 2023 r. Komisja Europejska znowelizowała GBER, czyli rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy publicznej za zgodne z rynkiem wewnętrznym UE. Stanowi ono ramy pomocy między innymi w Polskiej Strefie Inwestycji. Przygotowaliśmy krótki przegląd zmian na poziomie unijnym oraz tych planowanych w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji.

Zakres nowelizacji rozporządzenia GBER

Przede wszystkim rozporządzenie GBER w nowym brzmieniu ma obowiązywać do końca 2026 r. To o 3 lata dłużej niż pierwotnie przewidywano.

Wyższa kwota pomocy inwestycyjnej

Komisja Europejska zwiększyła kwotę pomocy inwestycyjnej, która nie wymaga notyfikacji. W obecnym brzmieniu próg kosztów kwalifikowanych brany pod uwagę przy kalkulacji maksymalnej kwoty pomocy wynosi 110 mln euro (wcześniej było to 100 mln euro). Oznacza to, że niezależnie od intensywności pomocy, zwiększyła się kwota, jaką można uzyskać na przedsiębiorstwo na projekt inwestycyjny.  

Definicja zakończenia inwestycji

Komisja wprowadziła też definicję zakończenia inwestycji. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia GBER jest to moment, w którym organy krajowe uznają inwestycję za zakończoną albo – w przypadku braku takiej decyzji – moment, w którym upłyną 3 lata od rozpoczęcia prac.

zakończenie inwestycji GBER

Zmiany w zakresie jednostkowego projektu inwestycyjnego

Rozporządzenie wskazuje, że za część jednostkowego projektu inwestycyjnego uznaje się inwestycję początkową, która spełnia poniższe 3 warunki:

  • Jest związana z taką samą lub podobną działalnością,
  • Rozpoczął ją ten sam beneficjent (na poziomie grupy),
  • Zaczęła się w okresie 3 lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

Nowością jest warunek „takiej samej lub podobnej działalności”, który do tej pory nie obowiązywał. Oznacza on działalność w tej samej klasie (czterocyfrowy kod numeryczny) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej (NACE).

Szacunkowe koszty płacy

Zmiany objęły także szacunkowe koszty płacy. Po nowelizacji rozporządzenia GBER obejmują one koszty związane z miejscami pracy utworzonymi w następstwie inwestycji początkowej, za okres dwóch lat. Do tej pory koszty płacy wynikały z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej za ten sam okres.

Jakie będą kolejne kroki?

Z rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniającego GBER z czerwca 2023[1] wynika, że z końcem jego obowiązywania wszelkie wyłączone programy pomocy pozostają wyłączone przez 6 miesięcy (okres dostosowawczy). Czyli do końca 2023 roku.

Jednym z takich programów jest program PSI oparty w dużej mierze na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Aby te przepisy mogły dalej obowiązywać w 2024 roku, wymagana jest nowelizacja rozporządzenia PSI przed końcem 2023 roku i dostosowanie się do zmian wynikających z nowelizacji GBER.

W przeciwnym razie w 2024 r. nie będzie możliwe udzielanie pomocy, a więc wydawanie kolejnych decyzji o wsparciu przez Zarządzających Strefami. Taki stan utrzyma się do czasu nowelizacji rozporządzenia PSI.

W oczekiwaniu na zmiany dla Polskiej Strefy Inwestycji

W związku z powyższym oczekujemy, że projekt nowelizacji rozporządzenia PSI zostanie niebawem wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, a zmiany dostosowujące je do nowelizacji rozporządzenia GBER wejdą w życie do końca roku.

Z naszych informacji wynika, że zakres nowelizacji rozporządzenia PSI będzie nawet szerszy niż wymagany nowelizacją GBER.

O kolejnych zmianach dotyczących projektu będziemy na bieżąco informować w kolejnych wydaniach Newslettera OW. Zapisz się, by otrzymać najnowsze informacje!


[1] Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2023/1315 z 23 czerwca 2023 r.

Autor: Dominik Jędrak

SENIOR CONSULTANT | OW STATE AID dominik.jedrak@olesinski.com Więcej

Autor: Jacek Łuczyński

MANAGER | ADWOKAT | OW STATE AID jacek.luczynski@olesinski.com Więcej