FEnIKS zatwierdzony – wsparcie transformacji energetycznej z funduszy UE

Aktualizacja 13.10.22:

Tydzień temu (6.10.2022r.) Komisja Europejska zatwierdziła FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). To największy program z funduszy strukturalnych UE dla Polski na lata 2021-2027. Następca POIiŚ (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) pozwoli m. in. na wsparcie transformacji energetycznej.

Zarys programu

Budżet FEnIKS ma wynieść ponad 29 mld euro, z czego ponad 24 mld euro pochodzić będą z UE. Projekty w ramach programu mogą być realizowane w latach 2021-2029, przy czym ogłoszenia pierwszych konkursów można spodziewać się zapewne na początku 2023 r. Ze środków programu finansowana będzie budowa dróg, linii kolejowych, zakup taboru przez przewoźników komunikacji zbiorowej, inwestycje w służbę zdrowia czy sektor kultury. Można tam znaleźć również propozycje wsparcia skierowane bezpośrednio do biznesu, przede wszystkim związane z ochroną środowiska.

Wsparcie energetyki odnawialnej

Jednym z przewidywanych obszarów wsparcia będzie energetyka odnawialna. Przewiduje się w tym zakresie dofinansowanie dla instalacji OZE, efektywnych instalacji do produkcji ciepła, wytwarzania paliw alternatywnych z OZE czy magazynów energii i ciepła. Wspierane będą również projekty dotyczące budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE do sieci. Dodatkowo szanse na wsparcie będzie miało również wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, dekarbonizacji przemysłu, produkcji wodoru w nowych instalacjach oraz jego magazynowanie. Planowana alokacja na te działania to 540 mln euro, przy czym przedsiębiorcy będą musieli podzielić się tymi środkami również z osobami fizycznymi.

Wsparcie na inteligentne systemy energetyczne

Innym obszarem, dla którego przewidziano wsparcie, jest rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii. Inwestycje będą mogły być realizowane na wszystkich poziomach napięć. Możliwa będzie budowa sieci kablowych zamiast linii napowietrznych, a nawet wyposażanie odbiorców w inteligentne liczniki energii. Wspierane będą również projekty dedykowane magazynowaniu energii. Dodatkowo dofinansowana będzie budowa i rozbudowa inteligentnych sieci gazowych, a także modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu – wszystko po to, żeby przygotować sieć do wprowadzania gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak wodór czy biometan. Na wspomniane cele planuje się przeznaczyć ponad 1,8 mld euro.

Wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji

Kolejnym wspieranym obszarem będzie efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wsparcie skierowane zostanie na rozwój systemów ciepłowniczych iKolejnym wspieranym obszarem będzie efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wsparcie skierowane zostanie na rozwój systemów ciepłowniczych i chłodniczych, w tym magazynów energii, kogenerację i wdrażanie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie. Na wspomniane cele planuje się przeznaczyć ponad 1 mld euro.

Wsparcie gospodarki odpadami i recyklingu

W ramach tego działania wspierane będzie dalsze organizowanie zintegrowanego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na dofinansowanie mogą liczyć instalacje do odzysku (również odpadów przemysłowych), a także instalacje do sortowania i mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnego zbierania. Wsparte ma być również ograniczenie zasobochłonności prowadzonej działalności, w tym niezbędne inwestycje obniżające ślad środowiskowy wytwarzanych produktów. W związku z nawracającymi suszami dofinansowane będą również działania związane ze zmniejszeniem zużycia wody w procesach technologicznych. Na cele te planuje się przeznaczyć ponad 160 mln euro.

FEnIKS  będzie programem z największym budżetem w ramach nadchodzącej, nowej perspektywy finansowej UE.  Podobnie jak w mniejszym FENGu, czekamy teraz na Szczegółowy Opis Priorytetów, który doprecyzuje zapisy programu. Kolejnym etapem powinien być harmonogram konkursów i dokumenty dla konkretnych, ogłaszanych konkursów. O szczegółach będziemy Państwa informować.


Autor: Mateusz Składanowski

SENIOR CONSULTANT | OW TAX mateusz.skladanowski@olesinski.com Więcej

Autor: Jacek Łuczyński

MANAGER | ADWOKAT | OW STATE AID jacek.luczynski@olesinski.com Więcej