Nowelizacja prawa budowlanego planowana w 2023 r.

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny – taki cel przyświeca rządowi w pracach nad nowelizacją prawa budowlanego. Rozszerzony ma zostać katalog obiektów budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę (a jedynie zgłoszenia) lub nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia. Planowane zmiany mają doprowadzić również do ograniczenia liczby niezasadnych postępowań odwoławczych. Poniżej przedstawiamy w naszej ocenie najważniejsze z nich.

1. Rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych oraz robót wymagających zgłoszenia budowy

 • Po wejściu w życie planowanej nowelizacji obiekty budowlane oraz roboty, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia to m.in.: domy jednorodzinne dwukondygnacyjne o powierzchni większej niż 70 m (pod warunkiem że będą one budowane na potrzeby mieszkaniowe inwestora – z regulacji tej nie będą mogli korzystać deweloperzy);
 • budynki jednokondygnacyjne i gospodarcze wiaty związane z produkcją rolną o powierzchni do 300m2 i o rozpiętości i wysokości nie większej niż 6m;
 • wolno stojące obiekty budowlane łączności oraz kontenery telekomunikacyjne o powierzchni zabudowy do 35m2;
 • kioski i pawilony sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy do 15m2;
 • zbiorniki bezodpływowe na wody opadowe lub roztopowe o pojemności miedzy 5.000 a 15.000 litrów;
 • przepusty;
 • maszty flagowe o wysokości od 3m do 7m,
 • ocieplenie budynków niezależnie od ich wysokości.
 • instalowanie na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji o łącznej wysokości między 3 a 12 metrów.

2. Rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych oraz robót niewymagających pozwolenia i zgłoszenia

Po zmianie dla poniżej wymienionych obiektów budowlanych i robót nie będzie konieczności ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonywania zgłoszenia:

 • szatnie, zadaszenia ławek, trybuny służące celom sportowym i towarzyszące obiektom sportowym (przy spełnieniu określonych wymagań dot. gabarytów i ilości obiektów);
 • zbiorniki bezodpływowe na wody opadowe lub roztopowe o pojemności do 5.000 litrów;
 • maszty flagowe o wysokości do 3m;
 • instalowanie na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji o łącznej wysokości do 3 metrów;
 • dokładanie dodatkowych kabli w obrębie sieci i w pasach technologicznych dróg.

3. Przeniesienie pozwolenia na budowę w części

Planowana nowelizacja wprost przewiduje, że możliwe będzie przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę w części. Warunkiem będzie, aby zarówno przenoszona część decyzji, jak i część decyzji, która nie ma być przeniesiona obejmowały obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi mogącymi samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Zmiana ma rozwiać wcześniej narosłe wątpliwości, powstałe na gruncie poprzedniego brzmienia przepisów, czy przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę w części jest możliwe.

Cel – redukcja ilości postępowań odwoławczych

Projektowane zmiany mają również na celu walkę z nadużyciami w postępowaniu administracyjnym z zakresu Prawa budowlanego. Projektodawcy zauważyli, że w procesie inwestycyjnym czasami biorą udział osoby, które nie walczą o własne prawa, ale za pomocą prawnie dostępnych środków przedłużają realizację inwestycji, w szczególności poprzez wprowadzanie organów w błąd. Nowe przepisy mają to zjawisko ograniczyć. Strona odwołująca się od decyzji lub składająca zażalenie będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia, że jest świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Projekt nowelizacji przewiduje szereg innych zmian, których celem jest dalsze upraszczanie, cyfryzacja i przyśpieszanie procesu inwestycyjnego. Kwestią otwartą pozostaje, jaki kształt przybiorą finalnie omawiane przepisy. Będziemy to monitorować i informować o tym w kolejnych wpisach.

Autor: Krzysztof Wiecki

SENIOR ASSOCIATE | OW LEGAL krzysztof.wiecki@olesinski.com Więcej

Autor:

ASSOCIATE | OW LEGAL michal.gramatnikowski@olesinski.com